Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1974 (jaargang 15) » No. 4 » pagina 48-49

Stamboom familie Winkel

Verschenen is de stamboom Winkel, in twee boekjes gedrukt, getiteld: "Overzicht van een Westfriese Familie Winkel", samengesteld docr H. Kollis, Renbaanlaan 4, Bergen (N. H.).
Volgens inliggend bericht worden de boekjes franco huis gezonden als op girorekening nr. ****** ten name van arts H. Kollis, Bergen (NH) het bedrag van ƒ 10, - wordt gegireerd.

Vooraf deze mededeling, die, naar wij hopen, voor velen een belangrijk bericht zal zijn. Ongeteld de zeer vele uren die dokter Kollis aan de samenstelling van de boekjes heeft besteed (de boekjes worden tesamen verzonden tegen de drukkosten!) zullen ze zeer velen "enkele aangename uren" bezorgen. De uitdrukking "enkele uren" is van de schrijver zelf. Wij hadden meerdere dagen nodig om de zeer belangrijke stof door te werken en daarbij zijn we van de ene verbazing in de andere gevallen! Niet alleen is de stof zeer overzichtelijk in de 144 bladzijden tellende deeltjes opgesteld, (maar vele, geheel nieuwe ontdekkingen zijn door de samensteller aan de lezer bekend gemaakt. Soms heel verrassende ontdekkingen!

Hoewel de indeling dezelfde is als die van "Westfriese Geslachten" (met voorwoord, gebruikte afkortingen en verklaring van vreemde termen; aan het slot het bijna 5 bladzijden tellende register van aangetrouwden) wijkt het boekwerk in een opzicht sterk af van de oorspronkelijke opvattingen over de genealogie. Immers naast de 138 genoemde familiehoofden met nauwkeurige opgave van de kinderen, verwijzing naar de ouders, verwijzing naar de gehuwde kinderen, en voor de getrouwde vrouwen behalve volledige naam van echtgenoot tevens de namen van de ouders, bevat het boekwerk een schat van gegevens over de bespooken personen in de vorm van beroep, van brieven, verkopingen en opbrengsten van land en woonhuizen en tenslotte zeer vele notariële gegevens, zoals testamenten, boedelbeschrijvingen en verdeling van boedels onder de erfgenamen. Het werk betreft vooral Westfriese boerenfamilies: dit zijn veehouders die met land en vee, in hoofdzaak hoornvee, werken; hun echtgenoten tooiden zich rijkelijk met vrij kostbare sierraden die ook regelmatig in de notarële gegevens aangetroffen worden.

Door dat prachtige werk van de heer Kollis krijgen wij een uitstekend inzicht in het doen en laten van de Westfriese boerenstand over een tijdsverloop van vrijwel vier eeuwen! Vrijwel alle bekende Westfriese geslachten komen ter sprake, getuige de lijst van de aangetrouwden. De Winkel's woonden voorheen haast allen op het platteland in de wijde omgeving van Hoorn; centra zijn De Vier Noorder Koggen en de Niedorper Kogge, vooral het dorp Winkel zelf, waar de oorsprong van de familie gezocht moet worden.

Natuurlijk worden de in de litaratuur veel genoemde personen uitvoerig en met bewijsstukken toegelicht, zoals bv. Jan Cornelisz. Winkel (1738-1769), de bekende boer-zeevaarder. Toegelicht met verscheidene brieven, anecdoten, grafschriften, met het logboek van zijn scheepsreizen. Zijn laatste schip heette "de Postgalei", nu een boerderijnaam in Sijbekarspel; het was een fluitschip, in de Zaan gebouwd en omstreeks 185 lasten groot; vele reizen naar de Oostzee en de Middellandse Zee heeft hij met dit schip gemaakt om tenslotte op een huisreis van een Portugese haven bij Callantsoog te vergaan!

Een geheel ander persoon was Cornelis Klaasz. Winkel (1808-1895), waarvan de erfenis volgens het bestaande recht onder de uitgebreide familie van de kinderloos overgebleven man werd verdeeld. Uitvoerig is deze zaak besproken in Westfriese Families, deel II, blz. 39 en deel III, bladz. 5 en 27. Wij kunnen er zeker van zijn dat de verdeling van de roerende en de verkoping van de onroerende goederen in Sijbekarspel en omgeving zeer druk besproken zal zijn!

Dit zijn slechts twee voorbeelden uit de lange rij van familieleden, een reeks, die doorgaat van de naamloze eerst besprokenen van omstreeks 1600 tot de laatsten in 1971. Juist door de toelichting, die men alleen kan verkrijgen doer tijd en inzicht en vooral door gedrevenheid om de zaak tot de bodem uit te zoeken is dokter Kollis er in geslaagd ons een uitstekend beeld te geven van de familie Winkel en daardoor tot de omstandigheden op het Westfriese platteland gedurende de laatste vier eeuwen.
Met klem raden wij belangstellenden aan dit unieke werk aan te schaffen!

C.K.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap