Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1976 (jaargang 17) » No. 3 » pagina 31

Vervolg van BOS, DE KORENMOLENAARS

« Vorige pagina | Volgende pagina »

Verder is over zijn gezin (nog) niets bekend. Wel moet een zoon van hem, CASPAR CHRISTIAN BUSCH in februari of maart 1659 geboren zijn. Deze Caspar voelde zich wellicht in Crivitz niet meer thuis. Erg verwonderlijk was dit niet. Door de 30-jarige oorlog had het stadje veel geleden, het grootste deel lag nog in puin, waardoor ook de economische toestand niet florissant was, Caspar trok naar het zuiden en belandde in Straatsburg, waar hij zich als chirurgijn vestigde. Hij maakte kennis met Catharina Mosseder, een dochter van de rentmeester aan het St. Thomas-kapittel Johann Mosseder en Catharina Mappus.

Op 14 juli 1688 ontvangt hij het burgerrecht van de stad en op 6 oktober d.a.v. wordt het huwelijk in de St. Thomas-kerk gesloten. Het vijfde kind van dit gezin was JOHANN DANIEL BUSCH, die op 16 januari 1696 in de oude St. Pieterskerk aldaar wordt gedoopt. Deze Johann nu had blijkbaar dezelfde avontuurlijke neiging als z'n vader. Zijn naam komt 38 jaar later voor in het trouwboek van Terschelling. Op 5 december 1734 trouwt hij met Marij Cornelis te Midsland. Uit een notariele akte van 1747 blijkt, dat hij evenals zijn vader chirurg was en cp 30 juni 1743 is overleden. Aangenomen wordt, dat hij als chirurg op de walvisvaart is geweest, bij een Terschellinger Commandeur heeft gevaren en zodoende met de bemanning na afmonstering op het eiland is terecht gekomen en daar heeft overwinterd. Als hij op 20 januari 1740 een huis koopt in het dorpje Formerum op dat eiland voor 278 Caroli guldens, moet hij 200 guldens lenen van de Diaconie tegen 4% rente om de koopsom te betalen. Ook voor chirurgen was de walvisvaart geen vetpot. Het echtpaar kreeg twee kinderen: Cornelis en Trijntje.

Cornelis werd in 1735 geboren en Trijntje een jaar later. Ofschoon Johann(es) Daniel Busch als zodanig in de akten wordt genoemd, wordt zijn zoon Cornelis in de geschriften eerst aangeduid met het patronymicum Cornelis Daniels en in 1777 met de toevoeging: BOS, een klankverschuiving die meer voorkomt.
Merkwaardig genoeg werd deze Cornelis geen chirurg, maar wel zeeman. Op 13 september 1765 ontvangt hij als kapitein van "NIEUWE ZEEPOST", een schip van 125 last, een zeebrief van Amsterdam. Toch is hij het zeemansleven al gauw beu en doet hij zijn eerste landaankoop in 1771. Van zeeman is hij boer geworden. Maar de zee kan hij niet vergeten en hij treedt regelmatig op als vertegenwoordiger van rederijen bij strandingen van schepen. Winterdag altijd een leuke bijverdienste. In begin van het jaar 1782 koopt hij samen met de gemeent-secretaris Jan Tyszn Wulp de korenmolen van Formerum voor 1125 gulden. De oudste zoon van Cornelis Daniels Bos, Pieter, wordt later  alleen-eigenaar van de molen. Tot 1963 bleef de korenmolen door nazaten in bedrijf. Thans doet de molen dienst als koffiebar.

Vorige pagina | Volgende pagina »


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap