Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1954) » No. 1 » pagina 3

Commissie voor Westfriese Genealogie en Namenkunde van het Genootschap Oud-Westfriesland

Ter inleiding

Reeds geruime tijd geleden werd bekendgemaakt, dat het ons streven was, te komen tot het verzamelen en publiceren van gegevens omtrent voorouders van Westfriese mensen. Hiermede vatten wij echter een taak aan, welke wel viel onder de doelstelling van het Historisch Genootschap Oud-Westfriesland, maar waaraan door zijn bestuur vrijwel geen aandacht was geschonken.
Ons initiatief vond bij het bestuur evenwel instemming en na onderling overleg werd besloten een vaste commissie voor Westfriese Genealogie en namenkunde in het leven te roepen, bestaande uit bovengenoemde leden. Haar werd bovendien een subsidie toegekend om te kunnen starten. Dit stelt ons althans in de gelegenheid om ons te kunnen oriënteren omtrent de belangstelling, welke voor de genealogie en namenkunde van ons gewest bestaat.

Wij stellen ons voor 6 of meermalen per jaar - dit hangt af van de belangstelling in de vorm van contributie - een blad uit te geven, als voor U ligt en, indien voor een volledige stamboom veel belangstelling bestaat, deze in brochure- of boekvorm uit te geven.
Het zal zeer op prijs worden gesteld, als de leden de hun bekende gegevens over Westfriese voorouders inzenden, duidelijk en uitvoerig.

Het is echter n i e t de bedoeling, zolang wij niet in staat zijn een orgaan van grote omvang uit te geven, dat er novelles omtrent bepaalde voorouders worden gepubliceerd.

Voorts kan elk lid vragen stellen, die zo mogelijk door de redactie of anders door andere leden worden beantwoord en in elk geval in dit orgaan zullen worden opgenomen, indien ze tenminste vallen onder de doelstelling van onze commissie.

Tenslotte zij opgemerkt, dat het van minder belang is, als verstrekte gegevens onvolledig zijn. Anderen kunnen deze soms aanvullen.

De abonnementskosten op ons orgaan bedragen ƒ 2,50 per jaar voor leden van het Historisch Genootschap Oud-West Friesland, anders ƒ 3,00. Aanmelding kan geschieden door storting van het verschuldigde bedrag op de girorekening no. ****** t.n.v. Ir. C. Koeman te Blokker of op de rekening van de Commissie voor Westfriese Genealogie en Namenkunde bij de Hoornse Crediet en Effectenbank N.V. te Hoorn.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap