Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1955) » No. 3 » pagina 11-13

Frederik Sieuwerts, voorouders en nageslacht

Ongetwijfeld zal aan een ieder, die belang stelt in het Westfriese volk en zijn historie, deze naam bekend zijn, al was het alleen reeds door het bekende Speelwagen-rijmpje. Reeds vanaf het verschijnen van "De Speelwagen" werd dit rijmpje als geleidewoord gebruikt en in de 2e jaargang heeft de Voorzitter van het Hist. Genootschap, de heer Nobel, zijn vroegere plaatsgenoot herdacht en daarbij enkele zeer belangwekkende gegevens verstrekt.

Uit deze gegevens met die welke wij aantroffen in het gedenkboek van de Waard en Groetpolder en tenslotte het uitgebreide familie-archief Sieuwerts, dat ons voor bewerking door de heer Nobel werd afgestaan, waren wij in staat het volgende over de voorouders en het nageslacht van Frederik Sieuwerts samen te stellen.

Frederik Sieuwerts te Winkel behoorde met Notaris Sloos aldaar tot de twee meest vooraanstaande figuren gedurende de allerslechtste periode van de Waard en Groetpolder, van 1849-1859. Verder was Frederik sedert 28 juni 1849 Burgemeester van Winkel en vanaf 3 sept. 1849 Dijkgraaf van de Waard en Groetpolder. Tenslotte was hij eigenaar van een groot akkerbouwbedrijf, Zee-Oogst, dat met daarbij gehuurde gronden ongeveer 200 ha. omvatte.
Bij elkaar geeft dit de indruk, dat Frederik een geboren en getogen Westfries zou zijn. Maar nader onderzoek toont aan, dat dit toch niet zo is. Immers hij werd geboren te Noordwijk-Binnen op 3 okt. 1803, en trouwde te Krommenie op 25 april 1824 met Dieuwertje Bakker, die aldaar geboren was op 12 sept. 1802 als dochter van Maarten Bakker en Maartje Kobel. Frederik overleed te Winkel op 28 jan. 1859; zijn vrouw verhuisde in het najaar naar Alkmaar, waar zij overleed op 29 juni 1873.

Wanneer wij echter de voorouders van Frederik Sieuwerts opzoeken blijkt, dat deze toch wel degelijk van Westfriese afkomst waren en als wij een volledige stamboom zouden opstellen zou daaruit blijken, dat bv. in Hoorn nog. vele verwanten van hem gewoond hebben en thans allicht nog wonen.
De vader van Frederik was Salomon Sieuwerts. Deze werd geboren te Haarlem op 6 febr. 1783; hij trouwde omstreeks 1802 met een Haarlemse, Maria Catharina. Singerist (haar vader, Frederik Singerist, was afkomstig uit Wittenberg).
Salomon wordt eerst deurwaarder genoemd, maar was later koffiehuis-logement en stalhouder in de Kroon op de Grote Markt te Haarlem. Hij overleed op 27 okt..1825 en liet toen zijn vrouw achter met zeven, meest jeugdige kinderen, waarvan onze Frederikde oudste was. Zijn vrouw overleed 23 nov. 1852 te Haarlem. Salomon Sieuwerts was een zoon van de "glazenmaker" Barend Sibers, soms genoemd Barend Sibers Klomp en bij zijn overlijden te Haarlem op 5 juni 1826 als Barend Sieuwerts. Een opmerkelijke naamswijziging dus!
Barend, geboren te Haarlem op 28 jan. 1746, trouwde daar op 3 mei 1772 met een Harderwijkse, Wilhelmina Wouters. Zijn vrouw overleed te Haarlem 18 nov. 1811. Barend was een zoon van Ciwert Lambertse, eveneens te Haarlem wonende, geboren in 1713, overleden in 1762 en getrouwd met Suzanna Manggart. Ciwert, een enkele keer Sieuwert genoemd, heeft een zeer grote nakomelingschap. Een zoon, Johannes, vertrok als goudsmid in 1776 naar Hoorn en is daar de stamvader van vele Sieuwertsen geworden. Maar dit is weer een hoofdstuk op zichzelf.

Ciwert was de zoon van Lambert Sieuwertse, te Haarlem geboren in 1692 en daar getrouwd met Katarina Baas. Zijn vader, Sieuwerts Albertse, was afkomstig uit Alkmaar en daar gedoopt op 4 sept. 1661. Hij was te Alkmaar vrij zeker reeds in de "kunst"; te Haarlem stond hij als lid van het St. Lucasgilde geboekt als "kunstkooper".
Sieuwert was getrouwd met Jannetje Lambertse; haar hiervoor genoemde zoon was dus genoemd naar zijn grootvader van moederzijde, maar droeg de "achternaam"._van zijn vader. Nu komt er een voor onze opvattingen merkwaardige naamsvererving. De vader Van Sieuwert Alberse was de Alkmaarder Albert Jansz. Klomp; deze was op 24 okt. 1660 te Alkmaar getrouwd met Grietje Sieuwerts, de nagelaten dochter van Sieuwert Pietersz. Om dus de naam van de vroeg overleden grootvader van moederszijde in stand te houden, werd de kleinzoon niet naar zijn vader maar naar deze grootvader genoemd. Dergelijke naamswisselingen komen tamelijk veel voor in de tijd van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (omstreeks 1812). Toch blijkt, dat ook de naam Klomp niet geheel vergeten is; immers de achterkleinzoon van Sieuwert Albertse, Barend Sibers, wordt een enkele keer ook Barend Sibers Klomp genoemd!

Een volgende keer komt het nageslacht van Frederik Sieuwerts aan de beurt!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap