Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1955) » No. 3 » pagina 13

De familie Koelemey

Van onze abonné P.H. Koelemey te Ede ontvingen wij een prachtige stam reeks met niet minder dan 10 opeenvolgende geslachten en daarnaast vele neventakken van de zeer uitgebreide familie Koelemey. Aan de hand van de gegevens kan worden vastgesteld, dat de Koelemeiers lang niet zo hokvast waren als vele Westfriese boerenfamilies. Van ouds behoorden ze tot de in het 17e eeuwse Holland zo belangrijke groep van de kooplieden op Indië, later tot de scheepstimmerlieden, chirurgijns, smeden, veegeneeskundigen en later veeartsen en verder behoren er allerlei vaklieden onder als timmerlieden, schilders, bakkers.
Hoewel de familie zich al in de 17e eeuw sterk heeft verspreid zijn er steeds weer leden naar Westfriesland getrokken. Een uitgebreide tak woonde in de 18e en 19e eeuw te Oude Niedorp en omliggende plaatsen en van daaruit hebben ze zich geleidelijk weer verspreid over geheel Westfriesland en later ook daarbuiten.
Van de 17e eeuwse Koelemeiers is Pieter Klaasz. Koelemey de eerste, waarvan de verwantschap met het thans levende geslacht is aangetoond. Zijn vader, Klaas Koelemey, kan dus als stamvader van het geslacht gelden.
Van deze Klaas Koelemey weten we niets, zelfs niet waar hij gewoond heeft. De naam doet denken aan afkomst uit onze Oostelijke provinciën of uit het daaraan grenzende Duitse gebied. Het is bekend, dat er in de loop der eeuwen zeer velen uit die gebieden naar Holland trokken, vooral in de 18e eeuw. Het is dus lang niet onmogelijk dat de familie Koelemey hiervan een der voortrekkers was.
Onze Pieter Klaasz. Koelemey ontmoeten wij het eerst te Monnickendam, waar hij op 16-6-1652 trouwde met Ysbrich Jans, een Monnickendamse, daar geboren in 1625. Vrij zeker deed Pieter Klaasz als koopman grote zaken op Indië.

(vervolg van dit artikel in het volgende nummer)


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap