Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1956) » No. 1 » pagina 39-42

Herdenking

In enkele maanden verloren wij door overlijden twee bekende Westfriezen, die van het begin af belangstelling toonden voor ons familieblaadje en zich onmiddellijk na het verschijnen abonneerden, n.l. de burgemeesters De Boer te Obdam en Avis te Midwoud.
Na hetgeen er over hen geschreven en gesproken is menen wij er juist aan te doen hun nagedachtenis te eren door een korte stamreeks van hen in dit nummer op te nemen. Wij zijn hiertoe gelukkig in staat; de meeste gegevens werden door hen zelf verzameld.

Johannes de Boer - genoemd Jan de Boer - werd geboren te Wervershoof op 18-4-1893; hij trouwde te Obdam op 16-6-1917 met Marie Mul, te Hoogwoud geboren op 25-4-1897. Vanaf half oktober 1934 tot zijn overlijden, te Obdam op 1-4-1956, was hij burgemeester van Obdam.
Allen, die het vrij armelijk uitziende dorp van vóór 1934 gekend hebben, en nu Obdam bezoeken, zullen verbaasd staan van de grote veranderingen. Het gehele aanzien is in elk opzicht verbeterd; voor een niet gering deel is dit het werk van burgemeester De Boer geweest. Hij was een geboren dorpsburgemeester, in de goede betekenis van het woord; alles, wat met de Obdammer bevolking te maken had trok zijn volle aandacht en met eenvoudige maar praktische middelen wist hij veel te bereiken. Obdam is hem daarvoor terecht zeer dankbaar!

Omdat Obdam een waterrijke gemeente is en voor de tuinbouw en andere bedrijfstakken geheel op het water is aangewezen, was 't haast vanzelfsprekend dat ook naar het waterschapswerk de belangstelling van Jan de Boer uitging. Behalve voorzitter van het plaatselijk polderbestuur was hij hoogheemraad van de waterschappen Noordhollands Noorderkwartier en de Uitwaterende Sluizen. Hij kwam voort uit een typische Westfriese boeren(veehouders-) familie uit de omgeving van Hoorn. In de 18e eeuw waren hier een aantal vooraanstaande katholieke boerenfamilies, onderling sterk verwant, zoals Schouten, Dekker, Ruyter, De Boer, die zich door de jaren heen niet alleen handhaafden maar ook door de vele kinderrijke gezinnen, uitbreidden, zodat deze namen nog in vrij groot aantal in de Streekdorpen en in aangrenzende gemeenten worden aangetroffen. Het merendeel is nog steeds bij de melkveehouderij gebleven, geleide lijk aangevuld met de veefokkerij; als zeer bekende vertegenwoordigers hiervan noemen wij slechts de Ruyters te Oosterblokker.

In directe lijn gaat de stam reeks van de familie De Boer terug tot het gezin van Joris de Boer en Grietje Ettes, getrouwd op 24-1-1751 binnen de stede Westwoude. Joris de Boer bewoonde een boerenplaats naast de RK. kerk te Oosterblokker, tegenover de mooie boerderij, nu door Gebr. De Boer bewoond. Wegens gebrek aan directe gegevens is het niet mogelijk verder terug te gaan, maar het is zeer waarschijnlijk, dat het geslacht De Boer reeds eeuwenlang hier of in de omgeving heeft geleefd.

De stamreeks ziet er als volgt uit:

1.
JORIS DE BOER, zoon van Jan de Boer, getrouwd Stede Westwoude 24-1-1751 met Grietje Ettes, geb. Zwaagdijk 1729; beiden overleden te Oosterblokker achtereenvolgens op 20-3 1786 en 23-11-1794.
Zoon:

2.
JAN DE BOER, geb.Oosterblokker 1751, getrouwd aldaar op 2-1-1796 met Emmetje Elders, geb. Venhuizen (of Bovenkarspel) 1773. Boer te Oosterblokker op boerderij van zijn ouders. Zij overleden te Blokker achtereenvolgens op 3-9-1834 en 13-7-1828.
Zoon:

3.
JORIS DE BOER, geb. Blokker 1898, getrouwd te Blokker 2-5-1829 met Antje Dudink (Antje Dudink was de dochter van een katholiek chirurgijn, die omstreeks 1750 uit de oostelijke provincies naar Westerblokker was gekomen; zijn vele nakomelingen wonen nog steeds in de omgeving van Hoorn). Joris de Boer bewoonde oorspronkelijk dezelfde boerderij als zijn vader en grootvader, maar in 1836 liet hij een nieuwe boerderij aan de overkant van de weg bouwen, waar nu Gebr. de Boer wonen. Hij volgde Johannes Koster in 1860 op als burgemeester van Blokker en bleef dit tot zijn overlijden op 31-8-1888. (Zie Koster-bijlage, Westfriese Families 1e jg lIl, maart 1955). Antje Dudink was overleden 12-8-1884.
Zoon:

4.
JAN DE BOER, geb. Blokker 3-10-1832 en getrouwd met Antje Dekker, dochter van Klaas Dekker en Trijntje Koopman, geb. Blokker 7-1-1832. Hij was boer te Westwoud en kreeg daar een groot gezin.
Zoon:

5.
WILLEM DE BOER, geb. Westwoud 1-8-1867; getrouwd met Anna Vriend (geb. Sijbekarspel 1-8-1867) en boer te Oudijk onder Westwoud.
Oudste zoon:

6.
JOHANNES DE BOER, geb. Wervershoof 18-4-1893, gehuwd te Obdam 11-6-1917 met Marie Mul, geb. Hoogwoud 25-4-1897; Jan de Boer overleed te Obdam 14-1956 en werd daar op het katholieke kerkhof begraven op 5-4-1956. Het huwelijk bleef kinderloos.

_ _ _

Jacob Hendricus Avis, burgemeester van de gemeente Midwoud, overleden op 15-5-1956, is evenals Jan de Boer een vooruitstrevend plattelandsburgemeester geweest, die met grote kennis van zaken niet alleen voor zijn gemeente maar voor geheel Westfriesland de bewijzen van zijn werkzaamheid heeft nagelaten. Zijn veelzijdige belangstelling strekte zich niet alleen uit tot de tuinbouw, (hij was o.m. voorzitter van de Commissie van toezicht van de Rijks Tuinbouwschool te Hoorn en vroeger hoofdbestuurslid van het Bloembollencultuur), het onderwijs en de landbouw in zijn gemeente, maar ook tot de speciale werkzaamheden, zoals de rattenbestrijding, de destructie van afgekeurd vee en het verzekeringswezen (directeur van de onderlinge brandverzekering "Benningbroek" en bestuurslid van de Provinciale onderlinge Herverzekering en de landelijke Federatie van Onderlinge Brandverzekering Maatschappijen). Zijn algemene belangstelling en zijn aangeboren vriendelijke natuur maakten hem tot een der meest populaire burgemeesters in ons gewest.

Te Midwoud - in het dorp Oostwoud - geboren op 15-9-1891 trouwde hij te Twisk op 11-9-1918 met Aaltje Donker, afkomstig uit de oude Westfriese boerenfamilie Donker, waarover in ons blad, jg. 1 nr. 1 is geschreven. Op 1 april 1934 volgde hij zijn vader op als burgemeester van de gemeente Midwoud. Zijn overlijden op 15 mei 1956 maakte hieraan een vrij plotseling einde, juist enkele maanden voordat hij wegens het bereiken van de daarvoor gestelde leeftijdsgrens als burgemeester had moeten aftreden.
Over het voorgeslacht van burgemeester Avis is een en ander bekend, waarvan wij hieronder een stamreeks geven. Merkwaardig is de vrij sterke verplaatsing van de opvolgende geslachten en de verschillende beroepen: van timmerman naar schoolmeester, dan schilder, twee chirurgijns en dan tenslotte twee geslachten boer (tuinbouwer)-burgemeester. De oudste naamdrager heette Dingnum, een wat vreemde voornaam in deze streek; deze was getrouwd met Maartje Pieters te Berkhout op 15-1-1690. Iets meer weten wij van zijn zoon, waarmee de reeks dus kan beginnen.

1.
PIETER DINGNUMS, geb. Berkhout 1693, getrouwd Berkhout 4-1-1721 met Burgje Blokker(s), te Berkhout geboren in 1700. Pieter werd te Berkhout begraven op 2-5-1765 en zijn vrouw op 28-9-1728.
Zoon:

2.
DINGNUM AVIS, geb. Berkhout 1721, getrouwd Berkhout 3-5-1744 met Cornelisje Boor, geb. Berkhout 29-12-1715, dochter van Elbert Gennens en Fijtje Cornelis. Dingnum Avis, mr molenmaker en baas-timmerman te Berkhout, nam de achternaam Avis aan toen zijn zoon, bij de aangifte van zijn tweede kind, deze achternaam invoerde. Dingnum Avis overleed te Assendelft in 1784; zijn vrouw was al in 1776 te Berkhout overleden.
Zoon:

3.
CORNELIS AVIS, geb. Berkhout 1749, getrouwd te Den Burg op 24-9-1769 met Cornelisje Schagen, dochter van Cornelis Schagen (mr. zilversmid) en Lijsbeth Swinsveer, geb. Den Burg 30-5-1747. Cornelis Avis was schoolmeester, tegelijk koster en voorzanger, respectievelijk te Schardam, Den Burg en Westzaan; hij overleed in de gemeente Krommenie op 20-3-1823, zijn vrouw te West-zaan 7-5-1791.
Zoon:

4.
DlNGNUM AVIS, geb. Den Burg 16-5-1772, getrouwd te Westzaan 5-3-1797 met Aafje Crock, geb. Nauerna 7-4-1771, dochter van Dirk (commies der recherche) en Aafje van der Linden; Dingnum Avis was te Westzaan schilder en glazenmaker; hij overleed daar 22-11-1852 en zijn vrouw op 20-2-1833.
Zoon:

5.
JACOB AVIS, geb. Westzaan 24-12-1801, gehuwd te Hoogkarspel op 6-5-1832 met Anna Claus, geb. Nieuwer Amstel 19-2-1809 als dochter van Dirk Claus (katoendrukker) en Anna de Haas. Van 1823 tot 1888 (dus tot op 87-jarige leeftijd!) was hij geneesheer (chirurgijn) te Hoogkarspel. Hij overleed te Midwoud op 25-4-1894; zijn vrouw te Hoogkarspel op 23-11-1875.
Zoon:

6.
DIRK DINGNUM AVIS, geb. HoogkarspeI 14-1833, getrouwd te Midwoud op 25-7-1858 met Engeltje Zijp. geb. Midwoud 18-6-1840 als dochter van Henricus Zijp {burgemeester-boer} en Engeltje de Vries. Dirk Dingnum was geneesheer te Midwoud van 1855-1897; hij overleed te Midwoud 6-3-1897 en zijn vrouw op 3-9-1877.
Zoon:

7.
HENRICUS JACOB AVIS, geb. Midwoud 11-5-1868, gehuwd te Midwoud op 224-1889 met Trijntje Zijp. geb. Midwoud 10-5-1865. dochtervan Jan Zijp en Klaasje Winkel. Henricus J. Avis was boer en burgemeester van Midwoud van 3-5-1900 tot 14.1934; met ingang van de laatste datum volgde zijn zoon hem op. Hij overleed te Midwoud 24-10-1943; Trijntje Zijp te Midwoud op 26-8-1925.
Zoon:

8.
JACOB HENRICUS AVIS, geb. Midwoud 15-9-1891, gehuwd te Twisk op 11-9-1918 met Aaltje Donker, geb. Twisk 17-12-1895 als dochter van Pieter Donker en Trijntje Nes. Jacob Henricus Avis was oorspronkelijk tuinbouwer, maar vanaf 14-1934 burgemeester van Midwoud tot zijn overlijden te Hoorn op 15-5-1956. Op 18-5-1956 is hij te Midwoud begraven. Uit het huwelijk zijn twee zoons geboren die het geslacht Avis voortzetten.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap