Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1956) » No. 1 » pagina 42-44

Het geslacht Stapel

Onlangs kregen wij toevallig in handen een klein, keurig gedrukt boekje, getiteld "Stamboom Familie Stapel", samengesteld door Pieter Stapel Sz. ter gelegenheid van de 70e verjaardag van zijn oom Cornelis Stapel Gz. te Berkhout. Omdat deze laatste te Schellinkhout op 17-7-1845 geboren is, moet het werkje kort na 17-7-1915 zijn uitgegeven. Blijkbaar is het alleen voor de familie bedoeld geweest. Het bevat een aantal blanco bladen voor verdere aantekeningen. Bij navraag bleken vele familieleden er een te bezitten en het als een kostbaar kleinood te bewaren. Dit wijst op een saamhorigheid in de familie Stapel, die tegenwoordig zeer zeldzaam voorkomt!

Ongetwijfeld is het boekje, dat gedrukt is bij Prins te Hoorn, zeldzaam; zelfs het Genealogisch Repertorium van Van Beresteyn, waarin alle hem bekende literatuur op dit terrein is opgenomen. noemt het niet. Toch is het van uitstekende kwaliteit; men moet de samensteller, die ongetwijfeld niet geoefend was op het terrein van het familie-onderzoek. bewonderen over de grondig verzamelde en goed ingedeelde gegevens over de Westfriese familie Stapel. Het is erg jammer dat alleen gebruik is gemaakt van de gegevens van de Burg. Stand en van informaties bij familieleden en bekenden, die bij controle geheel juist bleken te zijn. Het begint daarom pas bij Simon Stapel (SijbekarspeI 1772-1846) en geeft onvolledige gegevens over diens broers en zusters, terwijl de ouders van Simon Stapel slechts terloops worden genoemd. De samensteller heeft dus de gegevens die in de doop- en trouwboeken van.Sijbekarspel (te Haarlem aanwezig) voorkomen niet geraadpleegd; deze moeten toen het werkje werd samengesteld. op het raadhuis te Sijbekarspel zijn geweest.

Voor een verder onderzoek naar deze familie zijn ze volstrekt onontbeerlijk, maar tevens moeilijk hanteerbaar. Het bleek ons, dat er ten tijde van de ouders van Simon Stapel, n.l. het gezin Gerrit Stapel (1725-1781) met Aarjaantje Buys, nog twee gezinnen Stapel te Sijbekarspel woonden, die blijkbaar niet of slechts in de verte verwant waren met de familie, in het boekje beschreven.
Er was n.l. een familie Walig Jansz. Stapel, getrouwd met Grietje Jans Rustenburg; Walig overleed te Sijbekarspel in 1780. Hij zou van Benningbroek gekomen zijn; tussen 1742 en 1754 zijn van hem vijf kinderen te Sijbekarspel gedoopt.

Dan was er, tegen het eind van de 18e eeuw, het gezin van Gerrit Klaasz. Stapel met Trijntje Langedijk. Een speciale inlage in het doopboek vermeldt dat Gerrit Klaasz. uit Twisk gekomen is en daar tot de Doopsgezinde gemeente Twisk en Abbekerk behoorde. Zijn zoon Klaas, te Twisk geboren op 7-9-1778, was Doopsgezind maar trouwde te Sijbekarspel met Trijntje Gerrits Stapel, blijkbaar een dochter van Gerrit Stapel en Aarjaantje Buys. Vermoedelijk is hij toen naar het Hervormde geloof overgegaan.

Voor de grondslag van de familie Stapel is de belangrijkste figuur juist het gezin van Gerrit Stapel en Aarjaantje Buys. Het moet mogelijk zijn om de verwantschap van vrijwel alle Stapels uit onze omgeving met deze stamvader aan te tonen, en daarom is het jammer dat de schrijver van het boekje Gemt maar terloops heeft genoemd en zijn zoon Simon als stamvader heeft beschouwd.
Het leek ons gewenst de resultaten van een voorlopig onderzoek hier op te nemen. Misschien zijn er meer gegevens bekend en wij houden ons daarom aanbevolen voor aanvulling of verbetering van de hier genoemde gegevens. Wanneer deze meer volledig bekend zijn zal het mogelijk zijn een volledig overzicht van de gehele familie Stapel te kunnen opnemen.

Gemt Pietersz. Stapel moet te Sijbekarspel als zoon van Pieter Gerritz. Stapel en Dieuwertje Jans geboren zijn omstreeks augustus 1725; op 2-2-1755 wordt hij gedoopt (dopen op latere leeftijd kwam toen ook bij de "Gereformeerden" wel voor), oud 29½ jaar. Ondertrouwd te Sijbekarspel op 27-6-1750 trouwde hij daar op 12-7-1750 met Aarjaantje Ariaans Buys, een dochter van Ariën Buys, die op 20-12-1749 was overleden en blijkbaar tot de vroedschap behoorde. Gerrit overleed op 29-6-1781 en zijn vrouw op 4-12-1798. Hij was Schepen en Burgemeester van Sijbekarspel. Belangrijk is dat de zeven kinderen, waarvan wij gegevens vonden, allen twee keer zijn getrouwd! Wij noemen ze hieronder in volgorde; de gegevens zijn niet volledig, wat door de vele huwelijken en verhuizingen welhaast niet mogelijk is.

1.
ADRIAAN STAPEL gedoopt Sijbekarspel 17-12-1752; ondertrouwd Sijbekarspel 29-10-1779 met Maartje Pieters Hoogland; zij was te Sijbekarspel geboren en werd daar begraven op 28-9-1783.
Hertrouwd te Sijbekarspel op 16-3-1788 met Klaasje van der Hulst, gedoopt te Zuid Scharwoude 16-3-1767 als dochter van Evert Jacobs v.d. Hulst en Trijntje Bruin Zee. Zij overleed te Sijbekarspel op 24-2-1819. Adriaan Stapel overleed te Sijbekarspel op 27-6-1828. Hij heeft minstens een 9-tal kinderen gehad, waarvan er slechts enkele dochters een gezin hebben gesticht. (Een huwde met Klaas Zijp, burgemeester Midwoud 1826-1852).

2.
PIETER STAPEL gedoopt Sijbekarspel 20-1-1754, ondertrouwd aldaar op 24-3-1781 met Lijsbet Jans Schelvis uit Abbekerk. Ze kregen 5 kinderen tussen 1782 en 1790; kort daarop moet zijn vrouw zijn overleden.
Hertrouwd te SijbekarspeI. ondertrouw 16-10-1795, met Guurtje Pieters Arends Daarna verhuisde hij naar Westwoud waar een zoon Pieter werd geboren.

3.
DIEUWERTJE, gedoopt Sijbekarspel 4-5-1755; zij trouwde met Joris de Beurs uit Hoogwoud (ondertrouw Sijbekarspel 24-3-1786); er werden twee dochters te Sijbekarspel geboren, maar omstreeks 1795 overleed Joris.
Hertrouwd te Oostwoud op 6-1-1798 met Jacob Spijker, geb. te Andijk 12-3-1769, landman te Hauwert en daar overleden 23-3-1823; Dieuwertje Stapel overleed daar 1-3-1818.

4.
GUURTJE, gedoopt Sijbekarspel 12-9-1756, ondertrouwd aldaar op 5-12-1788 met Teunis Clay, de secretaris van Abbekerk, weduwnaar van Neeltje Jans Saal. Teunis Clay overleed te Abbekerk op 8-5-1816.
Hertrouwd te Westwoud op 17-10-1819 met Klaas van der Meer, de weduwnaar van Geertruy Aris Bulloper (alias Sleutel).

5.
CORNELIS, gedoopt Sijbekarspel omstreeks 1765, getrouwd te Sijbekarspel 17-9-1790 met Antje Gerrits Olyslager, de weduwe van Aris Jansz. Groot (zie Johannes Koster,_Westfr. Families 1e jg.). Antje overleed te Westerblokker op 12-5-1813.
Hertrouwd te Blokker op 24-9-1815 met Marijtje Zweed, de weduwe van Henricus Koster, te Westerblokker overleden op 13-6-1811; het huwelijk werd officieel ontbonden volgens rechterlijk vonnis op 3-7-1822.
Uit het eerste huwelijk was een zoon geboren die een gezin stichtte

6.
KLAAS, gedoopt Sijbekarspel 31-5-1766, getrouwd aldaar op 15-2-1795 met Trijntje Zaal, geb. Sijbekarspel 27-1-1771, dochter van Pieter Jansz. Zaal en Trijntje Claas Peereboom. Zij kregen te Sijbekarspel meerdere kinderen. Trijntje Zaal overleed te SijbekarspeI 17-6-1822.
Hertrouwd te Berkhout op 2-6-1825 met Grietje Langereis.

7.
SIMON, geboren Sijbekarspel omstreeks 1772, ondertrouwd aldaar op 12-10-1793 met Niesje Reiersdr. Houter uit Binnenwijzend. Te Sijbekarspel werden meerdere kinderen geboren; zijn vrouw overleed aldaar op 5-11-1824. Hertrouwd te Berkhout op 1-1-1826 met Trijntje Booy en daarna stil levend te Berkhout.

Tenslotte is er nog Trijntje Gerrits Stapel, op 16-5-1801 ondertrouwd met Klaas Gerritsz. Stapel, te Twisk geboren op 7-9-1778 (doopsgezind). Zeer waarschijnlijk is Trijntje Gerrits Stapel ook een dochter van Gerrit Pietersz. Stapel en Aarjaantje Buys. Vermoedelijk zijn er nog meer kinderen geweest, maar de gegevens, die ons overgeleverd zijn, zijn zeer gebrekkig. De kinderen, die twee keer getrouwd zijn geweest, en hierboven vermeld, hebben bij elkaar een vrij grote nakomelingschap en zo is het te verklaren, dat er zo veel Stapels zijn.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap