Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1956) » No. 1 » pagina 45-48

De familie Madderom te Broek op Langendijk

Door J.P. de Geus

Jan Madderom te Broek op Langendijk, Dorpsstraat 218, is in het bezit van een oud handschrift met als titel: "Familie Register van Geboorte en Huwelijk". Genoemde lijst bevat een aantal gegevens betreffende geboorte en huwelijk van zijn rechtstreekse voorouders en hun naaste verwanten. Aan de hand van deze lijst en verdere bescheiden is een wat meer uitgebreid overzicht van de familie Madderom samengesteld.

A:
I.
Als stamvader vinden we in het Familie Register vermeld, CORNELIS JANS MADDEROM, welke 9 dec. 1668 als jongman trouwde met Trijn Loures, jongedochter. In het oud rechterlijk archief van Br. op L'dijk komt Cornelis Jansz Madderom voor in een akte d.d. 10 aug. 1689 als voogd over de kinderen van wijlen Cornelis Jansz. Reus.
Kinderen van CJ. Madderom zijn volgens het register:
1. Nan gedoopt 12 okt. 1670. Vermoedelijk spoedig overleden.
2. Nan gedoopt 18 nov. 1672. Vermoedelijk de stamvader van een andere tak, zie letter B.
3. Jan gedoopt 4 juli 1677. Zie A. II.

II.
JAN CORNELIS MADDEROM trouwde 24 jan. 700 als jongman met Maartje Jacobs, jongedochter. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje gedoopt 7 nov. 1700.
2. Cornelis gedoopt 28 okt. 1703. Vermoedelijk jong overleden.
3. Grietje gedoopt 7 aug. 1712.
Tussen 1712 en 1716 is Maartje Jacobs blijkbaar overleden, want 12 jan. 1716 trouwde Jan Cornelis Madderom als weduwnaar met Anne Sijmens, weduwe van Haringcarspel. Kinderen uit dit huwelijk:
4. Cornelis gedoopt 17 april 1718. Zie A. lIl.
5. Maartje gedoopt 9 april 1719.
Blijkens de Kerkeraads Handelingen van Broek en Zuidscharwoude werd Jan Corn. Madderom 5 febr. 1716 gekozen tot ouderling.

III.
CORNELIS JANS MADDEROM, jongman van Broek, trouwde 16 nov. 1738 met Dieuwer Jans Visscher, jongedochter uit de Heer Hugowaard. Zij worden in 1752 genoemd op de lijst van lidmaten van de kerk te Broek. In 1764 wordt Dieuwertje Jans Visscher op de lijst vermeld als weduwe van Cornelis Madderom, die dus inmiddels overleden was. Kinderen uit dit huwelijk:
1. Antje gedoopt 1 maart 1739, vermoedelijk dezelfde als Antje Cornelisdr. Madderom, die op de lidmatenlijst van 1764 voorkomt als vrouw van Jan Albertsz. Meilis.
2. Jan gedoopt 20 maart 1740. Zie A. IV.
3. Seijtjen gedoopt 22 aug. 1751.
4. Neeltje gedoopt 6 mei 1753.
Volgens het boek "Vrije Westfriezen", deel I, 2e druk, van C. Sluijs Gz. blz. 181 e.v. zijn deze beide dochters als dienstboden naar Abbekerk gegaan, waarna Neeltje getrouwd is met Crelis Sluijs en na haar huwelijk te Midwoud woonde.
5. Aaltje gedoopt 3 okt 1756.
6. Dirk, dit kind komt in het familieregister niet voor, doch uit de Kerkeraadshandelingen d.d. 8 febr. 1775 blijkt, dat Dieuwertje Jansdr. Visser, weduwe van Cornelis Madderom, overleden is en dat deze nog een minderjarige zoon heeft nagelaten, Dirk Cornelisz. Madderom, die zonodig tot zijn 25ste jaar door de kerk zal worden gealimenteerd. 2 mei 1784 werd voorgesteld als lidmaat te Zuid-Scharwoude aan te nemen, Dirk Cornelisz. Madderom.

IV.
JAN CORNELISZ. MADDEROM trouwde 12 jan. 1766 als jongman met Lijsbet Molenaar, beiden uit Broek. Na hun huwelijk werden zij als lidmaten der Geref. Kerk te Broek op Langendijk aangenomen, doch daar Lijsbet Gerritsdr. Molenaar uit Mennonieten ouders geboren was, moest zij 14 dec. 1766 te Broek gedoopt worden. Kinderen:
1. Trijntje gedoopt 18 okt. 1770. Voorgesteld aan te nemen te Zuid-Scharwoude 18 mei 1791.
2. Cornelis gedoopt 30 jan. 1774. Zie A. V.
3. Gerrit gedoopt 17 mei 1778.

V.
CORNELIS JANSZ. MADDEROM, voorgesteld als lidmaat aan te nemen te Broek 4 mei 1794, trouwde 19 okt. 1806 als jongman van Broek met Maartje Cornelis Zussen, jongedochter van Warmenhuizen. Uit dit huwelijk werd geboren:
1. Jan geboren 2 dec. en gedoopt 3 dec. 1809. Zie A. VI.

VI.
JAN MADDEROM, van beroep schoenmaker, overleden te Broek op Langendijk 9 april 1895, trouwde 9 juni 1833 te Br. op L'dijk met Barber Pluister, geboren te Zuid-Scharwoude en overleden te Br. op L'dijk 15 mei 1852. Kinderen:
1. Maartje geboren 8 maart 1834.
2. Trijntje geboren 31 maart 1835.
3. Willem geboren 16 okt. 1836.
4. Willem geboren 16 febr. 1840.
5. Dieuwertje, geboren 17 mei 1845.
Na het overlijden van Barber Pluister trouwde Jan Madderom 12 jan. 1854 met Maartje Klomp, geboren 16 juli 1828 te Zuid-Scharwoude en overleden 11 juli 1895 te Broek op Langendijk. Kinderen:
6. Cornelis geboren 25 okt. 1854. Zie A. VII.
7. Jantje geboren 31 mei 1857.
8. Maarten geboren 21 juni 1859.
9. Maartje geboren 24 okt. 1861.

VII.
CORNELIS MADDEROM, geb. te Broek op Langendijk 25 okt. 1854 en overleden aldaar 10 mei 1917, trouwde 17 aug. 1882 te Br. op L'dijk met Immetje Oostwouder, geb. 8 okt. 1851 te Oterleek en overleden 26 aug. 1894 te Br. op L'dijk. Kinderen:
1. Jan geboren 27 juni 1884. Zie A. VIII.
2. Trijntje geboren 14 april 1886.
3. Maartje geboren 22 sept. 1888.
4. Jantje geboren 27 nov. 1889.
5. Bastiaan geboren 6 aug. 1894.
Cornelis Madderom ging 7 mei 1896 te Br.op L'dijk een tweede huwelijk aan met Geert je Schoenmaker, geboren 25 okt. 1857 te Zuid-Scharwoude, overleden 30 juli 1898 te Br. op L'dijk. Kinderen:
6. Jacob geboren 26 mei 1897.
7. Jacob geboren 30 mei 1898.
Cornelis Madderom ging 20 april 1899 een derde huwelijk aan te Br. op L'dijk met Trijntje Vorst, geboren 27 nov. 1847 te Schellinkhout, overleden 22 mei 1917 te Br. op L'dijk.

VIII.
JAN MADDEROM, trouwde 19 mei 1912 te Br. op L'dijk met Jannetje Schoen, geboren 7 sept. 1890 te Oudorp. Kinderen:
1. Jan Cornelis, geboren 21 jan. 1914.
2. Cornelis geboren 13 jan. 1916.
3. Immetje geboren 22 juli 1921.

B.
I.
Uit A. I zien we, dat op 18 nov. 1672 te Broek op Langendijk gedoopt werd Nan Madderom. Vermoedelijk is dit dezelfde persoon als Nanning Madderom, die als stamvader van de hieronder vermelde personen bekend is. Genoemde Nanning Madderom is overigens alleen bekend als vader van:
1. Pieter Nannings Madderom. Zie B. II.
2. Neeltje Nannings, die gehuwd was met Dirk Bol. Deze zijn bekend wegens een aantekening in het Weesboek van Broek op Langedijk, waaruit blijkt, dat hun nagelaten boedel ten goede komt aan de kinderen van Pieter Nannings Madderom.

II.
PIETER NANNINGS MADDEROM was gehuwd met Neeltje Klaasdr. Ploeger. Zij komen voor op de lidmatenlijst van Broek van het jaar 1752. Pieter Madderom werd in 1756 en 1760 gekozen tot diaken. In 1764 komt op de lidmatenlijst voor Neeltje Klaasdr., weduwe van Pieter Madderom. Blijkens het Weesboek van Br. op L'dijk werden op 14 aug. 1763 voogden aangesteld over de vier minderjarige kinderen van wijlen Pieter Nanningsz. en Neeltje Klaas.
Kinderen zijn:
1. Maartje Pieters Madderom. Werd in 1780 voorgesteld om als lidmaat te worden aangenomen te Broek. In het oud rechterlijk archief no. 6200 komt d.d. 30 juni 1803 een verantwoording voor van de nagelaten boedel van wijlen Maartje Pieters Madderom, weduwe van Zijmon Visscher.
2. Jantje Pieters Madderom.
3. Antje Pieters Madderom. In 1780 werd voorgesteld aan te nemen te Broek Jacob Schermer en zijn huisvr. Antje Pietersdr. Madderom. Testament oud recht. no. 6195, pag. 2.
4. Nanning Pieters Madderom. Zie B. III.

III.
NANNING PIETERSZ. MADDEROM, overleed 11 dec. 1830 te Broek op Langendijk in de ouderdom van 70 jaar. Was gehuwd met Grietje Bink, dochter van Pieter Bink en Neeltje Hensbroek, overleden te Broek op Langendijk 25 febr. 1830 in de ouderdom van 70 jaar. In 1784 werd voorgesteld als lidmaten aan te nemen te Broek, Nanning Pietersz. Madderom en zijn vrouw Grietje Pietersdr. Bink. Nanning Madderom werd in 1791 gekozen tot diaken te Broek. Kinderen:
1. Pieter . geboren 23 april en gedoopt 24 april 1796 te Broek en blijkens aantekening in het doopboek 20 mei 1796 overleden.
2. Aagje geboren 20 dec. en gedoopt 21 dec. 1794. Zie B. IV.

IV.
AAGJE MADDEROM, vestigde zich blijkens het lidmatenboek met attestatie te Koedijk, 10 juli 1820, komende van Oudendijk. Trouwde 31 dec. 1820 te Koedijk met Cornelis Butter, zoon van Cornelis en Neeltje Kuiper, overleden 6 aug. 1822 te Koedijk. Aagje Madderom trouwde voor de tweede maal met Jan Commandeur te Koedijk op 26 juni 1828. Jan Commandeur, zoon van Klaas Jacobsz. en Lijsbet Claas Beers, gedoopt 18 aug. 1787 in de katholieke kerk te Zwaag, was eerder gehuwd geweest met Maartje Teunisdr. Visser. Hij overleed 8 juli 1834 te Koedijk. Aagje Madderom overleed 2-4-1884 te Oudkarspel, Wijk F. no. 8.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap