Westfriese families
Westfriese Families

Hoogwoud

Om dezelfde reden als de 31e Westfriezendag op 25 juli 1956 te Hoogwoud is gehouden, wordt ook dit nummer van "Westfriese Families" geheel aan een bespreking van Hoogwouder geslachten gewijd.

Over de geschiedenis van deze gemeente, bestaande uit de dorpen Hoogwoud en Aartswoud, zijn wij heel goed ingelicht. De 23e bundel van het Historisch Genootschap bevat een uitvoerige beschouwing over beide dorpen in de 18e eeuw van de hand van een oud-Hoogwouder, de heer F.J.C. Speets. In 1938 is door een andere Hoogwouder van geboorte, de oude heer P. Bossen, uitgegeven een uitvoerige Kroniek van de Dorpen Aartswoud en Hoogwoud. Beiden hebben zich vroeger ook op het terrein van de Hoogwouder familiegeschiedenis geworpen; hun geschriften zijn door ons dankbaar gebruikt voor het samenstellen van dit speciale Hoogwoud-nummer. Daarnaast leverde het Rijksarchief te Haarlem ons rijke stof.

Toch is het Rijksarchief slecht bedeeld met doop-, trouw- en begraafboeken van vóór 1812, steeds de belangrijkste bronnen voor ons werk. Van Hoogwoud is er een doopboek van de Gereformeerde (- Hervormde) gemeente van 1740 tot 1807 en van gedoopten van 1808 - 1819; van de Katholieke Statie aldaar van 1751 tot 1812. Verder is er slechts een Schepentrouwboek van 1796 tot 1812.

Aartswoud is iets beter vertegenwoordigd: een doopboek, met enkele onderbrekingen, van 1704 tot 1812, een trouwboek vanaf 1793 en nog een register van het beluiden en begraven van 1769-1807. Vooral het ontbreken van oudere trouwboeken is een ernstig gemis.
Mogelijk berust er nog een en ander bij de plaatselijke kerken. Zowel de heer Bossen als de heer Speets hebben de kerkelijke archieven geraadpleegd: aaneensluitende gegevens schijnen deze archieven echter ook niet te bevatten.
In het notarieel archief zijn er van Hoogwoud slechts de registers van Notaris van der Ster van 1730-1755 en van Notaris Levert van 1822-1842.

Tenslotte is er nog het oud-rechterlijk archief. Dit bevat naast de Schepen-notulen en dergelijke registers een met enkele onderbrekingen doorlopende reeks Transporten en Hypotheken van 1632-1811. Voor de gegevens van het bezit en de aan- en verkoop van onroerende goederen bieden deze registers met het notarieel archief ongetwijfeld nog een belangrijke bron van gegevens.

Van de geslachten, die in de gemeente Hoogwoud over een lange reeks van jaren voorkomen, noemen wij Appel, de Beurs, Glas, Hartog, Helder, Koorn, Pluister en Sijp. In deze bijdrage hebben wij ons tot enkele daarvan moeten beperken; de familie Koorn was belangwekkend door een zeldzaam voorkomende trouwpartij van vier kinderen uit één gezin.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap