Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1958) » No. 5 » pagina 75-76

Dirk Kamp (17-5-1874 / 5-9-1957)

Een van Westfriesland's grootste en algemeen bekende zonen is heengegaan; op 5 september 1957 overleed te Grosthuizen Dirk Kamp, sedert 1932 weduwnaar van Cornelia Koeman.
Wanneer wij het leven van Dirk Kamp overzien dan valt ons op hoe hij het juiste midden wist te houden tussen de arbeid op zijn boerenbedrijf en voor zijn gezin en anderzijds zijn onovertrefbaar werk voor de gemeenschap, die hij diende op allerlei wijzen, maar vooral op het gebied van het onderling verzekeringswezen.

Nog kort geleden werd in de plaatselijke bladen het leven herdacht van een geheel ander type. Die man had nooit anders gedaan dan in zijn lange leven gekocht en verkocht, meestal gewonnen, zodat hij bij zijn overlijden evenveel bunders land naliet als er dagen in het jaar zijn. Zijn nagedachtenis wordt herdacht door het bekende woord: "'t Is ienmaal wel, zei Harmen Kramer." Tot het grote publiek spreekt de weergaloze opgang van een Harmen Kramer, die het van arme jongen tot een der allerrijksten in zijn omgeving bracht, wellicht meer dan het andere uiterste.
Daarvoor denken wij aan Wouter Sluis. Dit was de man, die, in welstand geboren, zijn leven lang nooit anders deed dan anderen van zijn grote kennis en inzicht trachten te overtuigen, omdat hij, die leefde in de eeuw van de vooriitgang op technisch gebied, bezield was met de hartstocht het boerenbedrijf vooruit te drijven. Wouter Sluis ging hierbij zowel financieel als geestelijk volkomen te gronde maar uiteindelijk bleef hij -bekend staan als een onbaatzuchtig voorman.

Tussen deze uitersten staat de rustige, evenwichtige figuur van Dirk Kamp. Zijn bedrijf, eerst te Hoorn aan de Koepoortsweg en later te Scharwoude (Gem. Avenhorn) beheerde hij op voortreffelijke manier, maar daamaast had hij een algemene ontwikkeling en belangstelling, die hem tot een ware vertrouwensman maakte. Hij was een zeer sympathiek mens die slechts vrienden kende. Maar genoeg hierover; zijn maatschappelijke functies zijn in de bladen voldoende herdašht.

Ook had Dirk Kamp een grote belangstelling voor de geschiedenis van zijn omgeving, land en volk. Wat kon hij prettig vertellen over de vroegere toestanden in zijn geboortedorp, Berkhout, en wat wist hij veel van allerlei plattelandsfamilies. Ook in geschriften heeft hij hiervan meermalen laten blijken; wie de oudere jaarboeken van het Historisch Genootschap of van de Speelwagen nog eens door zijn handen laat gaan zal meermalen de kenmerkende schrijfwijze van Dirk Kamp tegenkomen. Boekjes van zijn hand beschrijven de Westerkogge, de geschiedenis van de Zeevangdorpen en die van de brandverzekering ''De Veenhoop".

Op onze wijze willen wij Dirk Kamp herdenken door hier een korte stamlijst van hem en zijn vrouw op te nemen.
Dirk Kamp, geboren Berkhout 17-5-1874 als zoon van Pieter Kamp en Geertje Nobel. Eerst veehouder te Hoorn, daarna te Scharwoude en na het overlijden van zijn vrouw rustend (maar met vele functies) te Grosthuizen, waar hij overleed op 5-9-1957 en werd begraven op het kleine dijkkerkhof te Scharwoude op 9-9-1957.
Hij trouwde, te Hoorn op 21-4-1895 met Cornelia Koeman, geboren te Hoorn op 31-5-1875 en overleden te Scharwoude op 21-1-1932. Zij was een dochter van Gerrit Koeman en Grietje Heidenrijk; na de stamreeks van Kamp volgt de stamreeks Koeman.

Het echtpaar Kamp-Koeman kreeg drie dochters, waarvan de middelste kinderloos is overleden. De oudste en jongste dochter, achtereenvolgens getrouwd met Reindert Kwadijk en Frans Mijsberg, stichtten een veehoudersgezin te Beemster en te Scharwoude.

Pieter Kamp, geboren te Berkhout op 6-7-1844 als zoon van Dirk Kamp en Geertje Waal, trouwde te Berkhout op 22-4-1866 met Geertje Nobel, geboren Berkhout 23-8-1843, dochter van Dirk Nobel en Maartje Kaij. Pieter Kamp, veehouder te Berkhout, overleed aldaar op 6-5-1917; zijn vrouw, Geertje Nobel, op 16-6-1923.

Dirk Kamp, geboren te Twisk op 11-12-1809, trouwde te Berkhout op 15-4-1832 met Geertje Waal, geboren te Zijpe op 5-5-1805. Dirk Kamp, veehouder te Berkhout, was een zoon van Jan Kamp en Aagje Roggeveen. Hij overleed te Berkhout op 23-5-1879. Zijn vrouw, Geertje Waal, was een dochter van Cornelis Waal en Maartje Schoenmaker. Zij overleed te Berkhout op 18-9-1882.

Jan Kamp was boerenarbeider te Heerhugowaard. Hij is geboren omstreeks 1780 en trouwde omstreeks 1802 met Aagje Roggeveen, die omstreeks 1769 geboren was. Deze Jan Kamp werd door vermogende beschermers, die wat 'in hem zagen' aan een boerderij geholpen en was jaren lang veehouder op de plaats 'Niet zonder zorg te Heerhugowaard.

Tenslotte nog iets over het voorgeslacht van Cornelia Koeman. Zij was een dochter van Gerrit Koeman, geboren te Berkhout op 12-11-1842 als zoon van Arien Koeman en Lijsbeth Kok. Hij trouwde te Berkhout op 23-4-1865 met Grietje Heidenrijk, geboren te Berkhout op 13-9-1844 als dochter van Anthon Heidenrijk en Trijntje Bobeldijk. Gerrit Koeman, veehouder te Berkhout, overleed daar op 20.5-1896; zijn vrouw volgde hem op 31-3-1902.

Arien Koeman was te Berkhout geboren op 22-12-1807; hij trouwde daar op 5-5-1839 met Lijsbeth Kok, de dochter van Gerrit Kok en Aafje Wuyster, te Berkhout geboren omstreeks 1808. Arien Koeman was veehouder te Berkhout; hij was een zoon van Pieter Ariensz. Koeman en Dieuw Jansd. Nobel. Hij overleed te Berkhout op 16-9-1851.

Pieter Koeman was geboren te Berkhout maar gedoopt te Avenhom op 3-7-1785. Hij trouwde te Berkhout op 14-2-1807 met Dieuwertje Nobel, te Berkhout geboren op 16-1-1786 als dochter van Jan Nobel en Guurtje Timmerman. Zij overleed te Berkhout op 24-6-1858; Pieter Koeman, die een zoon was van Arien Koeman en Stijntje Weel, was reeds te Berkhout overleden op 31-3-1840. Ook Pieter Koeman was veehouder te Berkhout.

Zijn vader, Arien Koeman, was afkomstig uit de Bangert tussen Blokker en Zwaag. Deze is de stamvader van het zeer uitgebreide Berkhouter geslacht Koeman. Zijn vrouw was uit Berkhout afkomstig; in de registers wordt zij genoemd Stijntje Weel, alias Rood. Misschien had ze rood haar?

Hiermede eindigen wij de korte stamreeksen van Dirk Kamp en zijn vrouw. Opvallend is hoe sterk de Bobeldijker boerenfamilie Nobel met beide geslachten verweven werd!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap