Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1958) » No. 5 » pagina 77-79

De dubbelnaam Maars Nierop

In blad IV van de 1e jaargang van Westfriese Families namen wij een stukje op over de bekende dubbelnaam Maars Nierop. Door een der nazaten opmerkzaam gemaakt bleek ons, dat de uitleg van het ontstaan van deze naam lang niet volledig was. Het is inderdaad een vrij ingewikkelde geschiedenis, maar daarom is ze des te belangwekkender en de moeite waard opnieuw in ons blad op te nemen. Temeer, daar de naam te Berkhout grote bekendheid geniet en nog steeds voorkomt. naar wij hopen ook in de toekomst.

Te Berkhout werd op 13-3-1774 geboren Klaas Nierop, zoon van Gerbrand Nierop en Trijntje Pasmooy. Op 22-3-1795 trouwde Klaas te Berkhout met een meisje uit Bobeldijk, Lijsbeth Maas. Het echtpaar betrok een boerenbedoening te Scharwoude (vlak bij Berkhout, tegen het IJselmeer gelegen) waar tussen 1800 en 1811 negen kinderen werden geboren.
Hiervan noemen wij Cornelis, geboren te Scharwou op 28-12-1807, die te Obdam op 284-1832 trouwde met Antje Maars. dochter van Pieter Maars en Grietje Obdam. Cornelis werd boer te Obdam waar hem een zevental dochters werd geboren, waarvan er getrouwd zijn met de bekende Obdammer geslachten Helder en Blauw.
Als laatste kind van Klaas Nierop en Lijsbeth Maas werd te Scharwou op 2-8-1811 geboren de zoon Jan. Twee dagen later overleed de moeder.

Ruim een jaar later, op 20-9-1812, hertrouwde Klaas Nierop te Avenhorn met Guurtje Maars, de weduwe van Klaas Kay, die op 14-2-1811 te Berkhout was overleden. Guurtje Maars was een dochter van Jan Maars en Antje Keizer en daardoor de tante van Antje Maars, die in 1832 zou trouwen met Cornelis Nierop, de zoon van Klaas Nierop uit diens eerste huwelijk met Lijsbeth Maas.

Met het tweede huwelijk van Klaas Nierop betrok deze een boerderij te Berkhout. Daar werd op 15-8-1820 een zoon geboren. Merkwaardigerwijze werd deze zoon ook als Jan Nierop ingeschreven! Klaas Nierop had dus twee zoons, die beide Jan heetten; nl. uit het eerste huwelijk met Lijsbeth Maas, geboren te Scharwou op 2-8-1811 en uit het tweede huwelijk met Guurtje Maars, geboren te Berkhout op 15-8-1820.

Om deze twee zoons Jan uit elkaar te houden lag het voor de hand de tweede een "bijnaam" te geven en het is dus volkomen begrijpelijk dat deze in de wandeling Jan Maars Nierop werd genoemd. In de akten van de Burgerlijke Stand wordt hij genoemd met zijn officiële naam Jan Nierop, maar met de toevoeging "schrijvende Jan Maars Nierop". Nadrukkelijk werd dus vastgesteld, dat deze laatste naam niet de echte was!

Beide zoons Jan, halve broers dus van elkaar. zijn getrouwd; de oudste te Berkhout op 26-4-1835 met Grietje Wit; hun zoon Pieter trouwde te Wijdenes in 1874 met Maartje Dol.

De jongste Jan, schrijvende (en zich noemende) Jan Maars Nierop. trouwde te Obdam op 22-4-1838 met Jannetje Maars, te Obdam geboren op 29-11-1818 als dochter van Pieter Maars en Grietje Obdam.

Omdat Jan Nierop's moeder, Guurtje Maars, een volle zuster was van de vader van Jannetje Maars, was dit een huwelijk van neef en nicht. De halve broer van Jan Nierop, Cornelis Nierop was in 1832 getrouwd met Antje Maars, een volle . zuster van Jannetje Maars. Dit was dus bijna een huwelijk van neef en nicht!
Door deze verwikkelingen was de samenvoeging van de namen Maars en Nierop dus ongetwijfeld een spraakgebruik geworden. Jan Nierop en Jannetje Maars kregen te Berkhout verscheidene kinderen, waarvan de jongste zoon, te Berkhout geboren op 1-3-1858, weer Jan werd genoemd. Van deze is niet bekend of hij zich ook "Jan Maars Nierop" noemde, maar wel weten wij, dat uit het huwelijk van hem op 27-4-1876 te Berkhout met Grietje de Jong op 12-10-1877 een zoon werd geboren, die Jan werd genoemd. Bij Koninklijk Besluit van 27-1-1879 is de naam van dit kind gewijzigd in Jan Maars Nierop voor hem en zijn wettige nakomelingen. De zoon van deze eerste officiële Jan Maars Nierop, eveneens Jan Maars Nierop geheten, kreeg weer een zoon Jan Maars Nierop, te Berkhout getrouwd in 1948.

Ter verduidelijking geven wij hieronder verkorte stamreeksen van de geslachten Nierop, Maars Nierop en Maars, waarbij alleen de kinderen, die bij de naamsverandering een rol spelen, zijn opgenomen.

Geslacht MAARS:

Jan Maars, getrouwd 1e x met Niesje Jans Strijbis van Noord-Scharwoude, ov. vóór 1770; 2e x met Antje Keizer uit Hensbroek (ondertr. Obdam op 20-9-1770).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Guurtje, geb. Obdam 3-10-1774; getr. 1e x (ondertrouw Obdam) 1806 met Klaas Kaij te Berkhout; Klaas Kaij overleed te Berkhout op 14-2-1811; op 20-9-1812 hertrouwde Guurtje Maars te Avenhorn met Klaas Nierop, de  weduwe van Lijsbeth Maars, ov. Scharwoude 4-8-1811.
2. Pieter, gedoopt te Obdam 3-11-1776, getr. (ondertrouw Obdam) 1805 met Grietje Obdam van Langedijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Antje, geb. Obdam 12-10-1810, getr. Obdam 1832 met Cornelis Nierop, geb. Scharwoude 28-12-1807.
2. Jannetje (genoemd Jantje), geb. Obdam 29-11-1818, getr. Obdam 1838 met Jan Nierop, geb. Berkhout 15-8-1820.

Geslacht NIEROP:

Klaas Nierop, geb. Berkhout 13-3-1874, getrouwd 1e x Berkhout 22-3-1795 met Lijsbeth Maas (van Bobeldijk). Lijsbeth Maas overleed te Scharwoude op 4-8-1811.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis, geb. Scharwoude 28-12-1807, getr. Obdam 28-4-1832 met Antje Maars (zie stamlijst Maars).
2. Jan, geb. Scharwoude 2-8-1811, getr. Berkhout 1835 met Grietje Wit van Berkhout.

Klaas Nierop, geb. Berkhout 13-3-1874, getrouwd 2e x Avenhom 20-9-1812 met Guurtje Maars (zie stamlijst Maars).
Kind uit dit huwelijk:
Jan Nierop, schrijvende "Jan Maars Nierop", geb. Berkhout 15-8-1820, getr. Obdam 22-4-1838 met Annetje Maars (zie stamlijst Maars).
Kind uit dit huwelijk:
Jan Nierop, geb. Berkhout 1-3-1858, getr. Berkhout 27-4-1876 met Grietje de Jong.
Kind uit dit huwelijk:
Jan Nierop, geb. Berkhout; bij Koninklijk Besluit van 27-1-1879 werd zijn naam veranderd in Jan Maars Nierop.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap