Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1958) » No. 5 » pagina 81-82

Schuytemaker en Schuitemaker

De voorbereiding van een familiegeschiedenis is soms een spannende bezigheid: al werkende krijgt men hoe langer hoe meer gegevens, waaronder veelal verrassende. Dit is ook het geval met de geslachten, hierboven genoemd.
Vrijwel zeker is de geslachtsnaam ontstaan uit een beroep, dat voorheen in Westfriesland, vooral in de lagere delen, een zeer belangrijk beroep was. Onder de oudste naamsaanduidingen treffen wij dan ook afwisselend aan "de schuytemaker" en "schuytemaker".
Merkwaardig echter is dat vanaf omstreeks 1800 er één geslacht is dat de naam "Schuytemaker" nadrukkelijk met een y blijft schrijven (ook in de Burg. Stand zo opgenomen) terwijl meerdere andere geslachten stelselmatig "Schuitemaker" schrijven. Van beide groepen zijn er in - en ook buiten - Westfriesland nog talrijke nazaten aanwezig en meerdere naamdragers stellen belang in hun familiegeschiedenis.

De Schuytemakers zijn een uitgesproken Grosthuizer boerengeslacht. Een der nakomelingen, thans bewoner van het "stamhuis", de echt Westfriese boerenplaats "Mijn genoegen" te Grosthuizen heeft een vrijwel volledige stamboom samengesteld van zijn geslacht, terwijl van de meerdere geslachten, die thans hun naam met een i schrijven, vooral veel bekend is van de "Lourens" -groep (zo te Grosthuizen genoemd ter onderscheiding van Schuytemaker). Wij kunnen echter met meer recht spreken van de "schoolmeesters"-groep; immers de stamvader, Dirk Schuytemaker, in 1770 benoemd tot schoolmeester en voorzanger te Venhuizen, had niet minder dan zes zoons, die alle schoolmeester werden en zich over Westfriesland - en ook daarbuiten - hebben verspreid.

Lourens was daar een van, die toevallig te Grosthujzen korte tijd woonde en daar trouwde. Dirk Schuytemaker te Venhuizen nam daar een zeer belangrijke plaats in en als modern schoolmeester schreef hij vanaf omstreeks 1800 zijn naam stelselmatig met een i. Ook zijn nakomelingen hebben zich daaraan strikt gehouden. Uitvoerig is over hem en zijn familie geschreven in het 16e jaarboek van Westfriesland's Oud en Nieuw, 1941, blz. 164.

Uit een familiebijbel, thans in het bezit van een nakomeling te Den Helder, kregen wij nog de volgende aantekeningen. Hoe simpel ook, ze zijn voor het nageslacht van grote betekenis: ook hierin komen gegevens voor, die nergens anders te vinden zijn. De op 26-11-1797 geboren Dirk KIaasz. is de bouwheer van de boerderij!

Ao 1794 Den 13 April Ben ik Klaas Dirks Schuytemaker Getrout met Trijntje Barens Laan
Ao 1795 Den 16 July op Donderdag is Dirk Klaas Schuytemaker Gebooren en Den 31 October op Zaterdag gestorven
Ao 1797 Den 26 November op Sondag smorgens om 2 Ure is de tweede Dirk Klaasz Schuytemaker Gebooren
Ao 1798 Den 19 Januari is mij Vader Dirk Pietersz Schuytemaker Gestorven het welk was op Vrijdag avont Omtrent 6 Ure


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap