Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1958) » No. 5 » pagina 82-84

De erflater Cornelis Winkel (1808-1895)

Onlangs kregen wij van bevriende zijde een aantal aantekeningen betreffende de familie Winkel en aangetrouwde geslachten. Met deze gegevens waren wij in staat onze eigen gegevens aan te vullen, zodat wij thans over een vrij goed overzicht van de zeer uitgebreide familie Winkel in de vorige eeuw beschikken.

Bij de ontvangen stukken was een lange rol, vergeeld, op tekenpapier met keurige hand beschreven, die ons veel moeilijkheden bezorgde. Het opschrift luidde: "Erflater C. Winkel Kz., overI. 3-6-1895". Verder bevatte de rol naast elkaar een zestal stamboompjes met ouders, kinderen, kleinkinderen en in vier gevallen zelfs achterkleinkinderen, alles zonder een enkele datum of plaatsaanduiding en veelal met slechts de beginletters van de voornaam aangeduid.

Plotseling echter begrepen wij wat deze rol betekende: C. Winkel was blijkbaar een ongetrouwde broer geweest van zijn zes broers en zusters, die alle vóór hem waren overleden (hij was de jongste op één na) en, omdat hij eigendommen had, werden deze volgens de bestaande erfwetten onder zijn nabestaanden verdeeld. Het zal wel een moeilijke notariskluif geweest zijn, want nauwkeurig moesten alle nazaten van zusters en broers worden opgezocht; de huwelijken worden nagegaan en wat daar meer aan vast zit. De erfeniszaak is voor ons van geen belang, maar het gevolg er van was, dat wij nu in het bezit zijn van een nauwkeurige staat van alle in 1895 deelgerechtigden in de bezittingen van Cornelis Winkel. Deze bevat dus een groot deel van de Winkel's uit de vorige eeuwen het lijkt ons de moeite waard om de, inmiddels aangevulde, gegevens in ons blad op te nemen.

Een vrijwel overeenkomstig geval doet zich voor met Trijntje Groot, te Andijk bekend als "Peet Train", die op 95-jarige leeftijd ongehuwd op 27-1-1894 overleed en ook haar bezit aan haar wettige erven naliet volgens het beginsel: ''Wie in zaligheid zal sterven laat zijn rechte erven erven". Wij zijn nog niet zo gelukkig geweest een volledige staat van haar verwanten samen te kunnen stellen, hoewel bekend is dat omstreeks 60 erfgenamen haar boedel moesten verdelen!
Zij was de jongste uit een gezin van acht kinderen!

Maar ter zake. Cornelis Winkel was de zoon van Klaas Winkel en Trijntje Pereboom; deze Klaas Winkel was weer een zoon van Jan Cornelisz. Winkel en Grietje Sijp. Over deze Jan Cornelisz. is geschreven in het eerste nummer van de 1e jaargang van ons blad. Hij was schipper op "De Postgalei"; geboren te Winkel 11-5-1738 was hij te Twisk getrouwd op 4-1-1760 met Grietje Cornelisd. Sijp.
Te Twisk kreeg hij meerdere kinderen, echter slechts van zijn zoon Klaas, daar gedoopt op 5-11-1769, bezitten wij de gegevens. Enkele weken na deze doop verging zijn vader met zijn schip in hevige storm en op 29-11-1769 spoelde zijn lijk aan te Callantsoog; kort daarna werd hij te Wijk aan Zee begraven, waar een zerk aan de ramp herinnert.

Zijn zoon Klaas trouwde omstreeks 1794 met Trijntje Pereboom, een boerendochter, te Wognum gedoopt op 21-4-1771 als dochter van Claas Jansz. Pereboom en Maarke Jans Oostwoudt (uit Abbekerk afkomstig). Klaas Winkel en Trijntje Pereboom betrokken een boerderij te Sijbekarspel, die "De Postgalei" werd genoemd. Ook werd hij benoemd tot Schout van Sijbekarspel, gelijkstaand met de burgemeestersfunctie. Te Sijbekarspel werden hun acht kinderen geboren, waarvan er een jong overleed. De samenstelling van het gezin ziet er als volgt uit:
Klaas Winkel, boer te Sijbekarspel, Schout aldaar, gedoopt te Twisk op 5-111769; getrouwd omstreeks 1794 met Trijntje Pereboom, gedoopt te Wognum 21-4-1771.
Klaas Winkel overleed te Sijbekarspel op 1-2-1836; zijn vrouw eveneens aldaar op 11-5-1836.
Kinderen:
1. Klaas, ged. Sijbekarspel omstr. 1795; getrouwd 1e x te Sijbekarspel 1814 m. Grietje Stapel; 2e x Sijbekarspel 1827 m. Geertje Spaander.
2. Grietje, gedoopt te Sijbekarspel 5-6-1797; getrouwd te Sijbekarspel 1818 met Arien Zijp.
3. Jan, gedoopt te Sijbekarspel 31-3-1799; getrouwd te Wognum 1819 met Jantje Zijp.
4. Cornelis, gedoopt te Sijbekarspel 5-4-1801; overI. aldaar op 21-10-1807.
5. Pieter, gedoopt te Sijbekarspel 31-10-1802; getrouwd 1e x te Sijbekarspel 1823 met Trijntje Beemster; 2e x te Sijbekarspel 1841 met Jannetje Koster.
6. Louwrens, gedoopt te Sijbekarspel 16-12-1804; getrouwd te Sijbekarspel 1825 met Trijntje Sluys.
7. Cornelis, gedoopt te Sijbekarspel 31-1-1808; ongehuwd overleden aldaar op 3-6-1895.
8. Maarke, gedoopt te Sijbekarspel 23-1-1812; getrouwd omstreeks 1832 met Sijvert Laan.

(wordt vervolgd)


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap