Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 3, 1959) » No. 1 en 2 » pagina 95-97

De Koedijker familie Stam

Tot nog toe werd er in ons blad in hoofdzaak gepubliceerd over families uit het oostelijk gedeelte van West-Friesland. Deze maal eens iets uit het meest westelijke gedeelte en wel uit Koedijk, het dorp langs de oostzijde van het Noordhollands kanaal, waar, zoals een grapje het wil, de pannekoeken aan één kant worden gebakken.
De familienaam Stam is een niet alleen in West-Friesland, maar in geheel Noord-Holland veelvuldig voorkomende naam, zowel in protestantse als in roornskatholieke en oud-katholieke kringen. Het is, hoewel op het eerste gezicht niet als zodanig te herkennen, een patroniem en ontstaan uit de Friese voornaam Stamme. Tot omstreeks 1750 was de familienaam Stammes of Stammis (zoon van Stamme), daarna werd nog slechts een enkele maal Stamm vermeld.

De hier behandelde familie Stam is erg hokvast geweest. Op één uitzondering na (IIId) bleef men tot in deze eeuw in de geboorteplaats wonen. Allen oefenden het zelfstandige beroep uit van land- of tuinbouwer, soms gecombineerd met dat van veehouder. Verschillende leden van de familie hadden een leidende functie in het openbare leven, vooral in de besturen van polders en waterschappen. Men komt hen herhaaldelijk tegen als molenmeester en hoofdingeland en éénmaal als dijkgraaf (Va). Als laatste zien we fungeren Pieter Stam (VIIIc), die gedurende 40 jaren als secretaris-penningmeester van verschillende polders en waterschappen een bekende figuur was. Dat zij zich ook niet aan hun burgerlijke plichten onttrokken, blijkt uit het voorkomen op de lijsten van brandspuitgasten van 1771 en 1779.

Zonder uitzondering was men lidmaat van de N.H. kerk, echter vrijzinnig van opvatting. Aan het einde van de 19e eeuw werd de band met de kerk steeds losser en in de meeste gevallen werd zelfs het lidmaatschap opgezegd.
De huidige generatie heeft op een enkele uitzondering na (IXc) het dorp en het beroep de rug toegekeerd. Men treft ze nu aan als lunchroomhouder te Alkmaar en sociaal ambtenaar te Amsterdam. De dochters trouwden o.a. een gemeenteambtenaar thans te Enschede, een assuradeur te Schoorl en een tabakshandelaar te Alkmaar. Van heel de grote Koedijker familie Stam is er nu, voor zover kon worden nagegaan, nog slechts één (IXb) met mannelijke nakomelingen.

Zoals dit in een kleine gemeenschap te verwachten is komen huwelijken tussen leden van dezelfde families voor. In dit geval bestonden er in het midden van de 18e eeuw nauwe relaties tussen de families Stam en Diepsmeer. Het echtpaar Stam-de Groot neemt toch al een bijzondere plaats in, omdat het bovendien nog tot de voorouders (in de 7e graad) behoort van Neeltje de Zeeuw, echtgenote van Pieter Stam (VIIIc).

Ook op de grote kindersterfte in vroeger jaren moge ik nog wijzen. De levenskansen waren destijds toch wel gering. Zie vooral naar de kinderen van Pieter Stam (Va).

Naast de hier gepubliceerde stamreeks beschik ik nog over tal van gegevens en nadere bijzonderheden over de familie Stam, ook in de vrouwelijke lijnen. Een door mij aangelegde kwartierstaat gaat ver terug. Degenen, die hieromtrent meer zouden willen weten, kunnen zich voor inlichtingen met mij in verbinding stellen. Omgekeerd ontvang ik gaarne aanvullingen op mijn gegevens om "witte vlekken" te laten verdwijnen.

M. Stam, John Franklinstraat 67 hs., Amsterdam W II

 

I.
JAN CORNELISZ. STAMMIS, overleden voor 1694, trouwde voor 1657 met Aef Jacabsd., overleden ca. 1698. Worden genoemd in de kohieren van de 200e penning van Koedijk 1694-1698 en 1707.
Kinderen:
1. Jacob, (zie no. lIa).
2. Lijsbet, ged. Koedijk 10- 9-1658.
3. Cornelis, ged. Koedijk 28- 9-1659 (zie no. IIb).
4. Reijnouw, ged. Koedijk 25-12-1661, trouwde 1e maal Koedijk 2-2-1677 met Pieter Arissen Rus, 2e maal Koedijk 23-1-1707 met Arien Jansz.
5. Jan, ged. Koedijk 1-6-1664.
6. Trijn, ged. Koedijk ?-9-1665.
7. Jan, ged. Koedijk 17-12-1666.
8. Trijntje, ged. Koedijk ?- 7-1668.
9. Jannetje, ged. Koedijk 22- 2-1671.

IIa.
JACOB STAMMES, overleden Koedijk 1-2-1734, trouwde Koedijk 12-12-1688 met Maartje Cornelis, weduwe, overleden Koedijk 22-9-1699. De man wordt 11-11-1727 en 4-10-1728 genoemd als weesmeester te Koedijk, komt in 1694 voor in de kohieren van de 200e penning van Koedijk en op 29-11-1730 op de lijst van verponding te Koedijk.
Kinderen:
1. Jan, ged. Koedijk 9-7-1690 (zie no. IIIa).
2. Cornelis, ged. Koedijk 26-10-1692 (zie no. llIb).
3. Pieter, ged. Koedijk 24-7-1695 (zie no. IIIc).
4. Aaf, ged. Koedijk 26-10-1698, begraven Koedijk 23-11-1699.

IIb.
CORNELIS STAMMES, begraven Koedijk 15-4-1725, trouwde Koedijk 25-11-1696 met Maartje IJfs. De vrouw komt 29-11-1730 voor op de lijst van verponding van Koedijk.
Kinderen:
1. Aafje, ged. Koedijk 20-10-1697, trouwde Koedijk 254-1723 met Cornelis Jansz. Krook, weduwnaar. 
2. IJff, ged. Koedijk 26-10-1698, begraven Koedijk 1-11-1698.
3. Jan, ged. Koedijk 10-1-1700, begraven Koedijk 11-7-1769, ongeh.
4. IJff, ged. Koedijk 18-9-1701, begraven Koedijk 4-7-1702.
5. Maartje, ged. Koedijk 15-4-1703, begraven Koedijk 29-6-1703.
6. IJff, ged. Koedijk 18-1-1705 (zie IIId).
7. Pieter, ged. Koedijk 7-2-1706, begraven Koedijk 21-5-1706.
8. Maartje, ged. Koedijk 29-1-1708.
9. Trijntje, ged. Koedijk 19-5-1709, begraven Koedijk 7-6-1710.
10. ?, ged. Koedijk 16-11-1710 (naam in doopboek opengelaten).
11. Pieter, ged. Koedijk 12-6-1712, begraven Koedljk 7-7-1712. .
12. Pieter, ged. Koedijk 30-7-1713, begraven Koedijk 6-9-1713.
13. Pieter, ged. Koedijk 10-11-1715, begraven Koedijk 5-2-1716.
14. Trijntje, ged.Koedijk 11-6-1719.

IIIa.
JAN STAMMES, overleden Koedijk 11-4-1733, trouwde Koedijk 3-3-1720 met Maartje, dochter van Dirk Jansz. Noom en Maertje Cornelis, overleden Koedijk 14-7-1721, oud 23 jaar en 5 maanden.
Kinderen:
1. Antje, trouwde Koedijk 14-2-1740 met Pieter Jansz. IJfs.
2. Maartje, ged. Koedijk 29-6-1721, overleden Koedijk 14-7-1721.
3. Jacob, (zie IVa).

IIIb.
CORNELIS STAMMES, begraven Koedijk 23-6-1764, trouwde Koedijk 16-11-1727 met Bregtjen IJfs, begraven Koedijk 14-7-1751.
Kind:
1. Cornelis, ged. Koedijk 31-10-1728 (zie IVb).

IIIc.
PIETER STAMMES, begraven Koedijk 3-11-1755, trouwde Koedijk 11-2-1725 met Grietje de Groot, ged. Koedijk 12-5-1695 als dochter van Jan Jansen de Groot en Maertje IJfs. De man komt voor op de lijst van verponding van Koedijk dd. 29-11-1730.
Kinderen:
1. Jacob, ged. Koedijk 7-10-1725, begraven Koedijk 29-8-1726.
2. Maartje, ged. Koedijk 2-3-1727, begraven Koedijk 29-11-1798, trouwde Koedijk 23-4-1747 met Pieter Diepsmeer, ged. Koedijk 6-1-1715 als zoon van Gerrit Diepsmeer en Trijntje Pieters, begraven Koedijk 5-4-1788. De man werd in 1750, 1762 en 1771 genoemd als schout en was in 1779 assistent-brandmeester te Koedijk.

(wordt vervolgd)


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap