Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1963) » No. 1 » pagina 117-118

Bronnen Westfriese Genealogie / Familie - geschiedenis / Werkverdeling

BronnenWestfriese Genealogie

Op verzoek van enkele leden zullen wij regelmatig enkele belangrijke, gedrukte bronnen bespreken, die niet algemeen bekend zijn.
Voor een uitgebreid overzicht van de Hoornse families leze men het in 1957 uitgegeven werk van A. Merens: "De geschiedenis van een Westfriese Regentenfamilie". Vrijwel alle vooraanstaande Hoornse regenten uit de 17e en 18e eeuw worden in dit prachtige werk beschreven. Een aanvulling hierop zou kunnen zijn het in 1950 uitgegeven boek van Jhr. H.A. van Foreest over het geslacht Foreest. Het behandelt echter - uitvoerig gedocumenteerd - de periode van 1250-1570. Dit omvat dus niet de periode toen de Foreesten in Alkmaar en Hoorn vooraanstaand waren. Wel bevat het boek een uitgewerkt familie-overzicht, waarin alle namen zijn vermeld, echter zonder functie en woonplaats.
Voor Enkhuizen is er in dezelfde geest het buitengewoon fraai gedrukte werk van Buyskes, genoemd "Het Privilegie Semeyns", uitgegeven bij Enschedé in 1907. De uitvoerige geslachtstabellen vermelden vrijwel alle vooraanstaande . Enkhuizer families.

Familie - geschiedenis

Meermalen komt het voor dat ouden van dagen de geschiedenis van hun familie gaan verzamelen en opschrijven. De opvattingen zijn zeer uiteenlopend.
Sommigen beschrijven belangrijke gebeurtenissen uit hun omgeving, herinneringen uit vroeger tijd, over het bedrijf. Anderen bepalen zich tot hun eigen leven. Maar in vele gevallen zijn dergelijke beschrijvingen van veel meer betekenis dan alleen de genealogische: ze hebben geschiedkundige waarde.
In enkele gevallen zijn dergelijke beschrijvingen in zeer kleine oplagen gedrukt, zoals b.v. Leegwater (Berkhout, Obdam en omgeving). De meeste zijn in gewone tijdschriften opgetekend, als Besse (omgeving Akersloot), Leeuw (omgeving Sijbekarspel) en Van der Oord (omgeving Hoorn). Vooral de aantekeningen van Van der Oord zijn van grote betekenis voor de plaatselijke historie naast de uitgebreide beschrijving van de familie.
Mochten onze lezers dergelijke geschiedenissen kennen, dan stellen wij het zeer op prijs, hiervan op de hoogte gesteld te worden. Ook aantekeningen in familie-bijbels - vroeger een gewoonte - komen hier en daar nog voor. Mededeling hiervan wordt eveneens zeer op prijs gesteld.

Werkverdeling

Op het gebied van familie-ondenoek wordt zeer veel dubbel werk verricht. Dit is jammer, want er is zoveel te doen, zodat een goede verdeling van de werkzaamheden tot meer resultaat zou leiden.
Om een kleine bijdrage te leveren ter voorkoming van dubbel ondenoek, nemen wij met genoegen de namen op van de ons bekenden, die een of andere familie in onderzoek hebben. Belangstellenden kunnen zich dan met hen in verbinding stellen, hen mogelijk helpen of met hen gegevens uitwisselen.
De eerste opgave volgt hierna:
J. Hoek, Thorbeckelaan 77, 's-Gravenhage, verzamelt alles over de naam Hoek.
F.J.C. Speets, Zandpad B 82, Weesperkarspel, is bezig met de hier zeer verspreide familie Speets.
J. Oostwoud Wijdenes. Wandelweg 11, Wormerveer, stelt belang in de familie Oostwoud en daaruit voortkomende geslachten.
J. van Riel, Hagelingerweg 163. Santpoort N., verzamelt alles over de familie Breebaart.
H. Kollis, arts te Bergen, Renbaanlaan 4, is na zijn onderzoek familie Winkel thans bezig met de familie Kollis.
In het volgende blad hopen wij weer andere namen op te kunnen nemen.
Opgaven van onderzoekers van een bepaalde familie ontvangen wij gaarne.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap