Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1964) » No. 2 » pagina 126-127

Aantekeningen uit een kerkboek

Uit een prachtig zilverwerk beslagen kerkboek van begin 1800, lazen wij het volgende op een voorblad:

     DIRK BAAN,
den 24 april 1825 in den echt verenigd met
     JANTJE VISSER.
     In het jaar 1826 op den 12 February voormiddag elf ure is geboren ons eerste kind.
     En gedoopt den 5 Maart met naam van Grietje.
     In 't jaar 1827 op den 11 Mei smorgens 9 ure is geboren ons tweede kind en gedoopt den 26 dito met de naam Antje.
     In 't jaar onses Heeren op den 6 Junij 1828 smorgens 11 ure is geboren ons derde dochter en gedoopt den 15 dito met de naam van Jantje (vernoemd zijnde) naar haar moeder.
     Op den zelfden 6 Junij 4 ure na de verlossing is in den Heere ontslapen mijne waarde en hooggeachte huysvrouw Jantje Visser zijnde op een Vrijdag.

Duidelijk is op te merken dat later achter het woord "Jantje" van de jongste dochter geschreven is het woord "Visser"; het woord "vernoemd" is weggelaten; de vergissing van de bedroefde vader is begrijpelijk.
Ofschoon deze aantekeningen helemaal niet bijzonder oud zijn en men de gegevens zonder veel moeite in de Burg. Stand kan terugvinden, geven ze toch heel wat meer dan de nuchtere acten.

Uit de verdere gegevens die wij verzamelden, willen wij er nog iets aan toevoegen. De familie Baan is niet zeer uitgebreid, maar wel bekend in Drechterland en omgeving. Een typische veehouders-familie, afkomstig uit Andijk en geleidelijk verspreid, zoals er vele voorkomen - in dit opzicht is er weinig bijzonders te vermelden.

Twee van de dochters uit dit gezin zijn bekend geworden; de oudste, Grietje, trouwde in 1845 met Elias Koster; men vindt deze gegevens op bladz. 120 van Westfriese Families, 4e jaargang no. 1. Ze hebben gewoond in de boerderij tegenover de Samaritaan in Westerblokker; Noordhollandsche Oudheden vermeldt nog een bijzonder mooie tegel schoorsteen in dit huis, dat kort na het overlijden van Grietje Baan op 30-4-1909, inmiddels voor de tweede keer getrouwd met Dirk Zee van Venhuizen, is afgebroken.

De jongste dochter, Jantje Baan, ook genoemd Jantje Visser Baan trouwde in 1848 met Teunis Slagter, een zoon van de Berkhouter burgemeester; hun zoon, Dirk, te Schellinkhout geboren 1-10-1852, werd eveneens burgemeester van Berkhout. De "Slagters"-laan herinnert aan deze boeren-burgemeesters.

De naam "Visser-Baan" is niet bij Kon. Besluit vastgesteld, en was dus niet rechtsgeldig, zoals dat in die tijd veel voorkwam.

Dirk Baan is op 22-1-1832 weer hertrouwd; de opvoeding van de drie jonge kinderen werd nu opgedragen aan Trijntje Wijdenes, een dochter van Maarten Wijdenes en Antje Oostwoud uit Abbekerk, een familie die ook bekendheid heeft, o.a. door de later ontstane dubbelnamen Oostwoud Wijdenes en Wijdenes Spaans. Reeds op 6 okt. van hetzelfde jaar overleed Trijntje Wijdenes echter. Vijf jaar later, op 16-7-1837, hertrouwde Dirk Baan opnieuw met de weduwe van Arien Bijl (dezelfde familie Bijl die ook in het boekje over de familie SaaI voorkomt), Grietje Houter, een dochter van Jan Houter en Aaltje Kaij van Berkhout.

Uit dit gezin is op 3-6-1838 geboren de zoon Klaas, veehouder te Hoogkarspel, eerst getrouwd met Maartje Groot en daarna met Dieuwertje Schuurman. Dirk Baan, de stamvader, is overleden op 12-3-1873 te Hoogkarspel.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap