Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1964) » No. 3 » pagina 137

Belangrijke bronnen

Deze keer willen wij gaarne de aandacht vestigen op enkele uitgaven die reeds meerderen met verrassende resultaten raadpleegden: wij bedoelen de gedenkboeken van onderwijsinrichtingen.

Wij hebben er vijf verzameld, mogelijk zijn er meer, maar omdat ze meestal slechts in het bezit zijn van oud-leerlingen van de betreffende instelling is de verspreiding gering. Laten wij ze opnoemen en op hun betekenis voor het familieonderzoek naar waarde trachten te schatten!

Twee van 1938: Gedenkboek van het 70-jarig bestaan van de R.H.B.S. te Hoorn en dat van het 40-jarig jubileum van de R.H.B.S. te Den Helder.

Beide boeken zijn in gelijke zin opgevat: naast plan van de festiviteiten, herinneringen van oud-leerlingen, verslagen van leraren, geven ze de namen van leraren en verder personeel der inrichtingen met tenslotte de voor ons zo belangrijke lijsten van leerlingen. Den Helder geeft naam met voornaam, beroep, woonplaats en de doorlopen klassen, voor elke leerling vermeld bij het eerste jaar van schoolbezoek. Hoorn doet het veel uitvoeriger: alle voornamen worden vermeld met plaats en data geboorte, eventueel gehuwd met, verder met beroep en eventueel plaats en data van overlijden. En dat vanaf 1868 tot en met 1938: totaal 2088 leerlingen worden op deze manier genoemd. Het is verreweg het beste boek wat we onder ogen kregen!

In 1946 volgt het gedenkboek van de Enkhuizer H.B.S. ter herdenking van het 75-jarig bestaan, waarvan de laatste 25 jaar als R.H.B.S. Vrijwel overeenkomstig het Hoornse gedenkboek is het ingericht, hoogstens wat meer beperkt in de opgaven en omvang. Verder bevat het zeer belangwekkende oude foto's.

Dan volgt 't Murmellius Gymnasium te Alkmaar: herdacht wordt het 5O-jarig bestaan in de nieuwe vorm, waaraan echter voorafging de Latijnse School vanaf omstreeks 1380! Het geeft de belangwekkepde geschiedenis van deze zeer oude instelling. Van de laatste 5O jaar worden de leerkrachten en het verdere personeel genoemd. De lijst van 1200 leerlingen moest met het oog op de kosten vervallen!

Als laatste noemen wij het gedenkboek van het 5O-jarig bestaan van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Hoorn. Uitgegeven in 1963. Moderne opmaak: felle kleuren, grote en kleine letters en verder uiterst sobere leerlingenlijsten zonder meer.

U ziet het: het gaat bergafwaarts. Gelukkig zijn er ook tekenen van herstel: het is ons bekend dat de commissie van voorbereiding van het eeuwfeest der R.H.B.S. te Hoorn op de in 1938 ingeslagen weg wil voortgaan en zo mogelijk nog met uitvoeriger gegevens! Dat is waarlijk een gedenkboek: hele generaties zal men er in kunnen volgen.

Graag ontvangen wij mededelingen over mogelijk andere dan de genoemde gedenkboeken, die in onze omgeving zijn verschenen.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap