Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 1 » pagina 142-143

Belangrijke bronnen

Vorige keer namen wij de belangrijke Gedenkboeken als onderwerp; thans zijn de niet minder belangrijke Jubileumboeken aan de orde. Feitelijk lopen de beide groepen in elkaar over, maar er is toch een duidelijk verschil: de gedenkboeken betreffen onderwijsinstellingen en de jubileumuitgaven, die wij op het oog hebben, bestaan vooral uit boeken, die aan de leden van een vereniging bij een jubileum worden verstrekt. Ze komen dan ook meestal niet in grote, openbare bibliotheken voor.

Voor de veehouderij - en Westfriesland is bij uitstek 'n veehoudersland hebben wij op het oog het prachtige boekje "Fabrieken-Bond-Mensen", uitgegeven in 1956 bij het 50-jarig jubneum van de Bond van Zuivelfabrieken.
Naast een historisch overzicht van het zuivelbedrijf, de fabrieksverwerking ervan en foto's van vele, zeer bekende kopstukken, is het boekje verlucht met vele foto's van zuivelfabrieken - het grootste deel ervan is intussen al opgeheven door de noodzaak tot concentratie. Tot de overgeblevenen behoort Aurora te Opmeer; deze heeft tal van fabrieken opgeslokt en geleidelijk tot een der allergrootsten uitgegroeid. Een aardig gedenkboekje met foto's, cijfers en namen is uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van deze fabriek in 1964.

Op tuinbouwgebied zijn meer uitgaven. Allereerst noemen wij het prachtige werk van P. Noordeloos over de Veilingvereniging "De Tuinbouw" 1892-1952. In dit deskundig geschreven en goed geïllustreerd werk wordt de Streker tuinbouw van alle kanten belicht.

Ook de Langedijker tuinbouw is uitstekend vertegenwoordigd. Van de uitgaven van de laatste jaren noemen wij allereerst het zeer uitgebreide werk. over de Noorder-marktbond te Noord Scharwoude 1913-1963, beschreven door een wel zeer deskundige "meester" Mallekote. Naast teeltbeschrijving, geschiedkundige ontwikkeling, statistische gegevens, bevat het vele gegevens over personen, die op een of andere wijze met de Langedijker tuinbouw bemoeiïng hebben gehad. Een lijst van geraadpleegde bronnen - waaronder meerdere thans zeer zeldzaam zijn - besluit het werk.

Een jaar tevoren, in 1962, bestond de oudste groenteveiling, te Broek op Langedijk, 75 jaar; ook van dat jubileum is een aardig gedenkboekje uitgegeven. Ook daarin wordt verwezen naar het grote gedenkboek, uitgegeven bij het 50-jarig bestaan van die veiling.

We zouden tenslotte nog een bijzonder goed "historisch verslag" willen noemen, dat van het 40-jarig bestaan van de veiling Avenhom, en "dat wat er aan voorafging", zoals de samensteller aangeeft.
Vooral vele leidende personen uit de Zuidwesthoek van onze streek komen er in voor.

Tenslotte nog een bijzonder fraaie uitgave over de onlangs, met enig rumoer opgeheven zuivelfabriek "Concordia" te Oudendijk.
Met dit prachtige werk van de drukkerij "West-Friesland" te Hoorn, komt deze fabriek bijzonder goed in de herinnering. Velen, die voorheen met deze melkfabriek te maken hadden, zullen dit herinneringswerk met zorg bewaren.

Voor genealogen is het een genot om deze kleine en ongetwijfeld onvolledige verzameling jubileumboeken door te zien. Met klem raden wij dan ook elkeen, die belangstelling heeft voor mensen in hun doen en laten, dergelijke uitgaven zorgvuldig te bewaren! Ze geven inlichtingen, die men elders tevergeefs zal zoeken!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap