Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 2 » pagina 147-149

De familie Renooij

Heel toevallig kregen wij te maken met deze familie. De naam klinkt niet erg Westfries en het is dus helemaal niet onmogelijk dat de familie ongelijk heeft als ze zegt dat de Renooij's uit Frankrijk afkomstig zijn. Ongetwijfeld is de naam enigermate verhollandst, maar vooral de uitgang, een dubbele o met een ij, wijst op vreemde invloed.

Wij hebben daarom getracht iets meer van deze familie, die thans zeer verspreid in ons gewest voorkomt, te achterhalen. Moeilijk was dit niet, tenminste als we niet verder behoeven te gaan dan vanaf het begin van de Burg. Stand 1811.
En nu het merkwaardige: steeds kwamen wij, teruggaande tot het begin van de vorige eeuw, terug op dezelfde persoon: Gerrit Renooij, de schoolmeester te Sijbekarspel. Met recht kan daarom Gerrit Renooij als de stamvader gelden van alle naamdragers in onze omgeving! In midden-Noordholland komt de naam ongetwijfeld ook voor, maar zij stammen niet van onze Gerrit af, wat helemaal niet zeggen wil dat ze onderling niet verwant zijn.

Gerrit Renooij is geboren te West Graftdiik, waar hij op 26 februari 1769 is gedoopt als zoon van David Renooij en Grietje Willemsdochter Reus. Ongetrouwd is hij blijkbaar naar Sijbekanpel gekomen als schoolmeester, want op 18 januari 1794 betaalt hij daar ƒ 30,- impost - een soort belasting - voor de inschrijving van zijn voorgenomen huwelijk aan de Schepenen van Sijbekarspel. Omdat het trouwboek ontbreekt, is niet na te gaan wanneer hij precies in het huwelijk is getreden met Lijsbeth Messelaar (later ook geschreven als Metselaar of Metzelaar), die op 10 augustus 1777 te Sijbekanpel was gedoopt als dochter van Dirk Messelaar en Maartje Hoogland. Uit de hoogte van de impost blijkt dat ze hoog werden aangeslagen. Vermoedelijk zal dus Lijsbeth niet onbemiddeld zijn geweest, want het salaris van de schoolmeester op het platteland was toen niet daverend. Hun hele leven lang zijn ze in Sijbekarspel blijven wonen; daar is Gerrit Renooij overleden 9 mei 1833, 64 jaar oud, en Lijsbeth Messelaar op 2 oktober 1841, ook 64 jaar. Voor die tijd was dat een leeftijd, die belangrijk boven het gemiddelde lag!

Niet minder dan 14 kinderen zijn ons van dit echtpaar bekend. Een aardig trekje van wellevendheid: omdat vader Messelaar vlak na de geboorte van Lijsbeth was overleden, werd de eerstgeborene prompt Dirk genoemd! Hieronder volgt de kinderschaar:
1. Dirk, geb./gedoopt 12/16-11-1794
2. David, id. 26-2/6-3-1796
3. Pieter, id. 22/24-6-1798
4. Willem, id. 21/25-12-1801
5. Grietje, id. 29-1/5-2-1804
6. Klaas, id. 30-10/10-11-1805
7. Maartje, id. 25-2/1-3-1807
8. Maartje, id. 30-12-1808/8-1-1809
9. Antje, id. 29-10/4-11-1810
10. Cornelis, geb. 13-3-1812
11. Jan, id. 15-6-1813
12. Cornelis, id. 6-5-1815
13. Guurtje, id. 2-12-1816
14. Jacob, id. 4-3-1818

Het is niet de bedoeling de gehele nakomelingschap van deze schoolmeester van Sijbekarspel te geven, maar het is wel een aardig voorbeeld van de snelle vermenigvuldiging van de naam Renooij in slechts 3 generaties. Misschien zijn er meer geweest, maar van vier zoons kennen wij de nakomelingschap. Het zijn Willem van 1801, Klaas van 1805, Jan van 1813 en Jacob van 1818.

Klaas Renooij, geboren Sijbekarspel,30 oktober 1805, was arbeider te Lambertschaag onder Hoogwoud. Hij trouwde op 28 april 1836 te Abbekerk met Aaltje Moeijes van Lambertschaag, dochter van Ariën Moeijes en Aagje Kool; uit dit huwelijk werd een dochter geboren die spoedig overleed; ook de moeder overleed spoedig. Klaas hertrouwde te Hoogwoud op 10 september 1840 met Antje Dammes, dochter van de bekende Twisker familie, van Jan Dammes en Trijntje Beemster, wonende te Oostwoud. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, waaronder vier zoons die getrouwd zijn geweest, n.l. Jan van 1845, eerst met Dieuwertje Verwey en daarna met Elisabeth Schuitemaker; dan David van 1853, getrouwd met Neeltje Oudleusden;Dirk van 1854 met Aaltje Leeuw en Jacob van 1858 met Geertje Dammes.

Willem Renooij, de oudste van de vier broers, geboren 21 december 1801, werd vrachtrijder te Sijbekarspel. Hij trouwde daar op 4 mei 1828 met Aafje Bommezij van Spanbroek. Uit dit huwelijk kennen wij twee zoons, Pieter en Gerrit; Pieter werd bakker te Aartswoud en Gerrit landbouwer te Sijbekarspel; beiden zijn getrouwd en hebben weer kinderen gekregen.

Jan Renooij heeft wellicht de meest bekende nakomelingschap gekregen. Geboren op 15 juni 1813 trouwde hij te Abbekerk op 14 februari 1836 met Dieuwertje Best, uit het veehoudersgeslacht Best te Lambertschaag (Hoogwoud). Prompt volgde Jan zijn schoonvader, Volkert Best, als veehouder op. Van zijn vier zoons, alle getrouwd en merendeels met kinderrijke gezinnen, werd Gerrit timmerman, tevens kastelein te Westerblokker; Volkert hoefsmid te Zwaag, Pieter bakker elders en Dirk timmerman te Abbekerk.

Tenslotte is er de vierde getrouwde zoon van de stamvader, tevens zijn 14e kind, Jacob Renooij, geboren 4 maart 1818. Hij trouwde te Sijbekarspel op 10 juni 1849 met Grietje Hemmer, een dochter van Klaas Hemmer van Wijdenes uit diens tweede huwelijk met Marijtje Zweed. Jacob werd arbeider te Sijbekarspel en later onder Hoogwoud; onder zijn gezin van zes kinderen waren twee zoons die een gezin hebben gesticht.

Wanneer wij nu een kleine optelsom maken dan zien wij dat de stamouders vier getrouwde zoons hadden; deze kregen achtereenvolgens 4, 4, 2 en 2 zoons die elk een gezin stichtten; totaal dus in het derde geslacht 12 stammen Renooij! Het is dus niet verwonderlijk dat er thans in onze omgeving, sterk verspreid, vele nakomelingen van deze familie wonen; het blijft een merkwaardig voorbeeld van een zeer snelle verbreiding van een famllienaam.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap