Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 3 » pagina 158

Belangrijke bronnen

Twee zeer uitgebreide archieven vragen onze aandacht: dat van de steden Alkmaar en Hoorn.
Alkmaar is met Amsterdam en Haarlem bewaarster van haar eigen oude doop-, trouw- en begraatboeken, de voor ons zo belangrijke registers dus, die van alle andere Noordhollandse plaatsen verzameld zijn in het Rijksarchief te Haarlem. Feitelijk is dit te betreuren; juist op dit gebied is concentratie van alle belangrijke gegevens op een centrale en goed ingerichte bewaarplaats uiterst belangrijk. Anderzijds echter heeft dit bijzondere plaatselijke archief het voordeel dat sedert vele jaren te Alkmaar gewerkt is aan het "klapperen" van de opgesomde familienamen. Zelfs van de zeer belangrijke notariële archieven is dit geschied, waarvan op het Rijksarchief nog geen sprake is. Voor het publiek zijn deze geklapperde namen echter niet bereikbaar, maar tegen een luttel bedrag verlenen de archief-ambtenaren hun medewerking om de plaatsen, waar de betreffende naam voorkomt, aan te duiden.

Te Hoorn is een andere oplossing in bewerking: daarbij moet niet vergeten worden, dat tot voor kort er geen sprake was van enige bewerking van de Hoornse doop-, trouw- en begraafboeken. Men heeft daar n.l. van het Rijksarchief verkregen de fotocopieën van deze registers en de heer Kooiman is dagelijks bezig om van deze microfilms de gegevens op kaart te brengen. Men is begonnen met de dopen (geboorten); terugwerkende vanaf 1811 (het begin van de Burg. Stand) is nu gereed voor het gebruik de inhoud van alle registers vanaf 1700.

Hoewel het slechts een klein deel van het geheel is - dat blijft dus ter raadpleging te Haarlem en is niet geklapperd - loont het zeker de moeite van deze keurig verzorgde geklapperde registers kennis te nemen.

Naast de genoemde doop-, trouw- en begraafboeken hebben deze beide steden uitgebreide stedelijke archieven. Door gebrek aan een goede bewaarplaats is dat van Hoorn (waarvan een uitstekende gedrukte catalogus bestaat) moeilijk bereikbaar; voor dat van Alkmaar kan men zich tot de archivaris wenden om inlichtingen. Ook zijn daar van een aantal kleinere archieven catalogi gemaakt zoals nog onlangs in ons blad is aangehaald.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap