Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 3 » pagina 158-159

Kartografie / Grafzerken in kerken

Kartografie

De belangstelling voor onze oude kaarten, zowel landkaarten, stedeplans of polderkaarten, neemt sterk toe. Nog onlangs heeft men in de bladen kunnen lezen van een tentoonstelling in Amsterdam door enkele speciale handelaren (antiquaren); in het pas uitgekomen boekje in de Stolphoevereeks, "Dit land boven het IJ" wordt ook op de bekoring gewezen die er van de oude kaarten uitgaan.

Niet alleen de schoonheid, ook de practische waarde is bij het familie-onderzoek duidelijk gebleken. Zodra men dieper ingaat op de woonplaatsen van onze voorouders merkt men, dat er vele veranderingen in de aardrijkskundige toestand hebben plaats gehad en dan komen de oude kaarten veelal hun goede diensten bewijzen. Jammer, dat deze kaarten zo schaars en daarom zo onbekend zijn.

Aanleiding tot dit bericht is dat thans een van onze actieve medewerkers, de heer H. Wormsbecher, Debussystraat 14, Arnhem, een bijzondere studie maakt van de oude kaarten, ons gebied betreffende. Wie in dit verband iets bijzonders weet van oude kaarten of bepaalde inlichtingen wenst; kan zich tot de heer Wormsbecher wenden.

Evenals het familie-onderzoek is de kartografie een hulpwetenschap van de geschiedenis; aan de Utrechtse Hogeschool b.v. is hiervoor een specialist aangetrokken. Het voert echter te ver hierop nader in te gaan.

 

Grafzerken in kerken

Mogelijk is het niet algemeen bekend dat alle zichtbare grafzerken in vele oude kerken beschreven zijn in vijf dikke boeken, uitgekomen in 1928 en 1929. Dit enorme werk is in hoofdzaak verricht door Mr.Dr. J. Belonje te Alkmaar. Na die tijd zijn er echter vele kerken inwendig verbouwd; daarbij zijn meermalen, b.v. van onder de banken, zerken te voorschijn gekomen.

Het is duidelijk dat deze zerken voor het familie-onderzoek van grote betekenis zijn. Daarom reeds verzoeken wij onze lezers om in dergelijke gevallen - dus het zichtbaar worden van voorheen onzichtbare zerken - ons hiervan bericht te doen; zo gewenst kan men ook schrijven aan de heer Belonje, Nassaulaan 39 te Alkmaar, telefoon 02200-nr. 12974.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap