Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 1 » pagina 159-160

Nederlandse genealogische vereniging

Kort geleden is opgericht de kring Alkmaar van deze grote, landelijke vereniging. Bij deze gelegenheid heeft de bekende oud-zeeofficier Van Foreest een zeer belangwekkende rede gehouden over dit oude geslacht, waarvan de nazaten ook in onze omgeving (Alkmaar, vooral ook Hoorn en omgeving) hebben gewoond.

Terugkomende op de oprichtersvergadering willen wij opmerken dat er moeilijk gesproken kan worden van een zekere "concurrentie" van onze groep (Commissie voor Westfriese Genealogie) en de nieuw opgerichte afdeling Alkmaar van de Ned. Genealogische vereniging.
Immers deze laatste heeft een zeer algemeen doel, terwijl wij ons beperken tot Westfriesland, waarvan wij de grenzen niet nauw nemen. Zij hebben als werkgebied geheel Nederland, wij een klein gedeelte. Ook de kosten van het lidmaatschap zijn sterk uiteenlopend.

Zolang de Ned. Genealogische Vereniging slechts een miniem percentage van de Nederlandse bevolking tot lid heeft en zolang wij slechts een gering deel van de Westfriese bevolking tot onze abonné's kunnen rekenen, kan er, naar wij menen, geen sprake van "concurrentie" zijn. Zoals nu de vooruitzichten zijn dat de nieuwe groep te Alkmaar haar kracht zoekt in vergaderingen met voordrachten; wij doen dat door onze uitgaven Westfriese Families en Westfriese Geslachten en verder door mondeling en schriftelijk overleg.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap