Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 1 » pagina 161-162

De nakomelingen van IJff Stam

In de nummers 1/2 en 3/4 van de 3e jaargang van Westfriese Families gaf ik reeds een uitgebreid overzicht van de afstamming van de Koedijker familie Stam, waarbij ik aangaf dat deze familie erg hokvast is geweest ten aanzien van de geboorteplaats, maar dat er ook uitzonderingen zijn geweest. Zo was IJff Stam, vermeld onder IIId, uit Koedijk vertrokken. Allen, die zich met familieonderzoek bezighouden, weten hoe moeilijk het soms is om aan de hand van de doop-, trouw- en overlijdingsregisters na te gaan waarheen men vertrokken is. Hoe nu het verdere onderzoek naar de afstammelingen van IJff Stam kon plaatsvinden, zal ik hieronder aangeven.
De D.T.O.-registers in het Provinciaal Archief te Haarlem gaven mij de volgende feitelijke gegevens:

Doopboek Gereformeerde Gemeente Koediik
18-1-1705, IJff: vader Cornelis Jansz.Stammis, moeder Maartje IJfs
16-10-1735,  Maartje IJfsz.: vader IJff Cornelisz Stam, moeder Klaasje Jans
15-9-1737, Jan: vader IJff Cornelisz Stam, moeder Claasje Jans Bakkers
9-8-1739, Trijntje: vader IJff Cornelisz Stam, moeder Claasje Janssen

Trouwboek Gereformeerde Gemeente Koediik
9-1-1735, IJff Cornelisz Stammes j.m. en Claasje Jans j.d., beiden te Koedijk.

Register op impost begraven Koediik
19-7-1738 door IJff corns Stam van Jan IJfse zijn zoontie 3.-.-.

Opmerkelijk is hierbij de wijziging van de familienaam, waarop ik ook reeds in mijn vorige bijdrage heb gewezen. Bij de doop van de betrokken IJff Stam luidde de familienaam nog Stammis, bij het trouwen werd dit Stammes en bij geboorte en overlijden van de kinderen werd steeds de huidige familienaam gebezigd. In later jaren werden nimmer meer de namen Stammis en Stamrnes aangetroffen.

Deze gegevens waren dus voldoende om de geboorte van IJff Stam, zijn huwelijk, de geboorte van 3 van zijn kinderen en het overlijden van 1 van die kinderen te registreren, maar verder kwam ik niet. Geen overlijden van de ouders en geen huwelijk van de kinderen. Wel vond ik nog in het Register van Ontvang 20e Penning te Koediik het volgende:
31-3-1742. Ontvangen van Eijf Corns Stam wegens de nalatenschap van Jan Corns Stam, alhier overleden, een somma van 9 guldens en 19 stuyvers voor de 20e penning van zodanige goederen als mij zijn opgegeven:

Onder Koedijk:
de helft van een huys belent de mennoniste Vermaning ten noorden en schipper Hillebranten ten Zuyden, getaxt op 75.-.-.-.

Onder Warmenhuyzen:
een stuk weijdland gelegen in de Greb groot 2½ morgen belent de ringsloot van de greb ten Zuyden en Jan Boon ten Westen, getaxt op: 100.-.-.-.

Onder Oudkarspel:
een acker zaadlands groot een gars en 2 snees, belent ten Westen Pieter Jansz. IJfsz. en Jacob Pietersz. Butter ten Oosten, getaxt op: 6.-.-.-.

Waaraf de XX penning is 9. 1.-    Taxtgeld 1. 8,-

X penning   

-.18.-    briefport -. 2.-
----------- ------------
f 9.19.- f 1.10.-

Dit stuk gaf mij niet veel aanwijzingen ten behoeve van het verdere familieondenoek. Wel is het interessant iets te lezen over de "mennoniste Vermaning" d.i. de Doopsgezinde Kerk. De heer J.P. Geus, een dorpsgenoot van mij, schreef in De Speelwagen van 1954 op blz. 222 e.v. over het Mennonisten Preekhuis te Koedijk een goed artikel, waaruit ik tevens kon concluderen, dat de genoemde schipper Hillebranten zeer waarschijnlijk dezelfde persoon was als Hillebrand Jansz. Lammerschaag, één van mijn voorouders.

(vervolg blz. 169)


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap