Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 1 » pagina 162-164

De familie Mul en de boerderij Koetenburg

Wie van de Langedijk via de Nieuwe Provinciale weg oostwaarts gaat, ontmoet als eerste huis van Nieuwe Niedorp, de boerderij Koetenburg. De boerderij ligt daar aan de noordzijde van de weg, juist voor het zwembad "De Rijd" en is nog betrekkelijk nieuw. Toch blijkt uit het hier volgende, dat op deze plek reeds meer dan twee eeuwen terug ook een boerderij heeft gestaan met precies dezelfde naam. Omtrent de bewoners vond ik de volgende bijzonderheden:
Op 17 nov. 1740 trouwde in de Geref. Kerk te N. Niedorp de jonge man, Jan Lammertsz Mul met de weduwe Antje Cornelis, beiden van N. Niedorp. Vermoedelijk is Antje Cornelis spoedig overleden, want uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend en op 20 febr. 1746 trouwt Jan Lammers Mul als weduwnaar met Geertje Pieters Huijsman, jonge dochter van N. Niedorp, waar zij 18 febr. 1720 werd gedoopt als dochter van Pieter Dirks Huijsman en Vrouwtje Sijmons.
Van Jan Lammertsz. Mul en Geertje Pieters Huijsman werden te N. Niedorp 4 kinderen gedoopt: Klaas 11 dec. 1746, Pieter 14 aug. 1748, Vrouwtje 22 febr. 1749 en Antje 22 apr. 1753. Jan Lammers Mul ovl. 8 dec. 1753 en volgens het dodenboek woonde hij toen op Koetenburgh.

Omdat Geert je Pieters Huijsman een tweede huwelijk wilde aangaan, verscheen zij 26 febr. 1756 voor de Weesmeesteren met de voogden over haar kinderen Vrouwtje en Antje, als enige erfgenamen. Bepaald werd dat de kinderen uit de Boedel ieder ƒ 400,- zouden genieten en door hun moeder zouden moeten worden onderhouden tot hun 20e jaar. Op 7 maart 1756 trouwt hun moeder dan als weduwe met Jan Kas, jonge man van Opdam. Uit dit huwelijk worden te N. Niedorp gedoopt: Pieter 7 aug. 1757, Guurtje 8 okt. 1758 en Ariaentje 21 okt. 1759. Als 10 jan. 1763 ook Geertje Pieters Huijsman komt te overlijden, zijn de kinderen Vrouwtje en Antje Mul dus volledig wees en als gevolg daarvan werd 27 aug. 1763 voor weesmeesteren de erfenis vastgesteld, die voor de twee kinderen uit het hieronder vermelde bestond:

Voor vaders erffenisse de eerder gemelde 2 x ƒ 400,- = ƒ 800,- en voor moeders erffenisse Een boerenhuis Boed en 33 Geersen 10 sneesen 7½ roeden Groedland genaamt Koetenburg, staande en gelegen aan 't Westeinde van Nw. Niedorp, belend de rijd ten Noorden de Gemeene weg ten Zuijden en Noorden. Item een stuk Groedland groot omtrent 8 geersen 10 roeden, gelegen als voren bezuijden aan de nieuwe weg. Item een akkertje Zaadland mede aan 't Westeijnde alhier gelegen bezuijd oosten aan de rijd, Item een stukje Groedland groot in molenmaat 4 en nog een stukje groot in molenmaat 4 geersen 6 sneesen genaamt Ketelenburg gelegen onder Oude Niedorp mede in de Leijer polder. Belast met erfpaght van drie gulden per jaar ten behoeve van de Kerk te Oude Niedorp. Waartegenover een hypotheek van ƒ 400,- op het boerenhuis en landen. Nog hebben de voornoemde Pupillen ontvangen wegens haar helfte in de spaargelden goud en zilver, Klederen en linnen als volgt.
4 zilvere dukatonnen, een dito Potstuk, agt scheepsschellingen en een Vierkant dito stukje, een paar goude hemdsknopen, een goude ring en een silvere naijring, een silvere tasbeugel, een paar goude Paarlspelde, een silver oorijser, een bloedcorale ketting, een silvere Snijfdoos, zijnde berustende onder de voogd exempt het Kerkboek met beslag en Ketting, t gunt het oudste pupil zal gebruiken. Item twee kleijn goeds kisjes, 7 lakens, 4 beddekleden, 5 vrouwe hembden, vijf sloopen, twee tafellakens, dertien doeken, 2 kinderdeekentjes, een kapluur en eenig ander kindergoed, een sloop, twee doeken en 2 schoorsteenkleden, 12 ellen ongemaakt Linnen, Item 14 ellen, dito 9½ ellen dito omtrent 4 ellen dito, en nog omtrent 2½ ellen dito. Wijders der Pupillen Moeders Kleederen Namentlijk 8 vrouwe rokken, 6 dito schorten, drie dito borstrokken, twee blauwstreepte lesen, twee Kapers, 2 swarte schorteldoeken, een Swart Jak, 2 wollen onderborstrokken en 9 Zoo schorteldoeken als boezels. Welke goederen berusten onder Jan Claasz Kas voorn.

Later ontmoeten we Vrouwtje Mul nog eens in de officiële registen van Nw. Niedorp, als ze zich op 7 juli 1773 aangeeft als te zullen trouwen met Jan Zijpheer, weduwnaar te Noord Scharwoude. Voor haar verdere leven kan worden verwezen naar het artikeltje over de Familie Sijpheer te Noord Scharwoude, 5e jaargang.

Rotterdam, jan. 1965

J.P. Geus


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap