Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 2 » pagina 168-169

Twee belangrijke uitgaven

Zeer kort geleden zijn verschenen:
'Schagen door de eeuwen heen', door Dr.Mr. J. Bregman;
'Bijdrage tot de historische geografie. van Kennemerland in de middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag', door Dr. J.K. de Cock.

Deze twee belangrijke werken voor ons gewest hebben gemeenschappelijk dat ze geschreven werden ter verkrijging van de doctorale graad van de twee genoemde samenstellers - verder lopen ze sterk uit elkaar.
Vanzelfsprekend is het werk over Schagen voor ons het belangrijkste. Er was zeer weinig over deze plaats en omgeving geschreven; wij kennen het aardige boekje van Wijker: "Onze omgeving", uit de Kroniek "Schagen en omgeving" en verder het bijzonder aardige boekje van Melchior: "Het zoontje van de Dokter", al eerder in Westfriese Families aangehaald. Het nieuwe boek van Bregman is met deze werkjes niet te vergelijken; het is een magistraal werk over de geschiedenis van Schagen, zeer uitgebreid, vooral op bestuursgebied, en bijzonder fraai uitgegeven. De documentatie is zodanig dat elke gebruiker van dit werk hierin alles vindt wat op een of andere wijze met Schagen te maken heeft, of ermee vergelijkbaar is. Een zorgvuldig uitgewerkte lijst van de burgemeesters van Schagen vanaf 1627 en een personenregister verhogen de betekenis als hulpmiddel bij het familie-onderzoek, hoewel men niet moet denken, dat in dit opzicht dit boekje te vergelijken is met de voor ons doel onmisbare werken van Belonje, de bekende specialist op het terrein van de familiegeschiedenis. Wie in of bij Schagen familie heeft, raden wij sterk aan het boek van Bregman te raadplegen. Het is voor ieder uitstekend leesbaar;. de heer Bregman heeft de kunst verstaan om zonder omhaal van wetenschappelijke termen een grondige studie van Schagen samen te stellen.

Het boek van Dr. de Cock is van geheel andere aard. Dit werk is vooral van belang voor hen, die belangstelling hebben voor de bodemveranderingen in Kennemerland; bij deze laatste aanduiding moet opgemerkt worden dat de Oostelijke grens van het oude begrip Kennemerland de lijn is van Alsmeer - Zaanland - Oosthuizen - Wognum - Spanbroek; de genoemde plaatsen vallen er binnen! Mogelijk nog sterker gedocumenteerd dan het werk van Bregman en voorzien van talrijke getekende schetskaarten, worden alle plaatsen stuk voor stuk behandeld. Vooral komt hierbij de middeleeuwse geschiedenis en het ontstaan van de verkaveling tot recht. Over de verkavelingsgeschiedenis was tot heden uiterst weinig bekend - thans geeft de promotie van Dr. de Cock hierover vele gedocumenteerde gegevens weer.
Voor het familie-onderzoek heeft dit boek vrijwel geen direkte betekenis, maar het geeft vele en belangrijke gegevens over de geschiedenis en de veranderingen van de bodem in de loop der eeuwen, naar de nieuwste onderzoekingen bewerkt. Het is een gedegen wetenschappelijke studie; ondanks een aantal vaktermen is ook de heer De Cock er in geslaagd om het boek voor leken leesbaar te houden - zulks in tegenstelling tot b.v. de bijdrage van Kwaad, Riezebos en Slotboom: 'Een bijdrage tot de datering van het oppervlakteveen in Noord-Holland' in de laatste bundel van het Hist. Genootschap - waarop dan ook, onder luide bijval, aanmerking is gemaakt op de laatste Westfriezendag te Hoorn!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap