Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 2 » pagina 175-176

Enkele opmerkingen naar aanleiding van oude familiepapieren

Op 30-1-1958 overlijdt te Purmerend, Jan Bant, geboren op 31-8-1874 te Edam. Een jaar later, 31-5-1959, overlijdt eveneens te Purmerend zijn zuster Cornelisje, die op 14-8-1876 te Edam geboren werd. Broer en zuster hebben bijna hun hele lange leven samen gewoond in Edam, waar zij een boerderij hadden. Beiden zijn nooit gehuwd geweest.
Na de dood van Cornelisje werd door de erfgenamen een aantal papieren gevonden, die interessante familiegegevens bevatten. Het zijn afschriften van boedelscheidingen, boedelbeschrijvingen en acten van koop en verkoop van grond en huizen. Uit deze papieren (en andere gegevens) laat zich de volgende familiegeschiedenis reconstrueren.

Te Edam huwden op 27-5-1770 Pieter Bant j.m. en Trijntje Sijmons Lol, j.d. beiden wonende in de Purmer. Pieter was de zoon van Willem Bant en Jannetje Everts, hij werd gedoopt op 26-8-1743 te Edam en werd op 10-8-1811 in de grote kerk te Edam begraven. Trijntje was de dochter van Sijmen Claasz. Lol en Maartje Pieters Jongmaats. Zij werd op 28-9-1749 in de Beemster gedoopt en overleed op 18-12-1821 te Edam.

Van hun 6 kinderen, allen gedoopt te Edam, heeft alleen het 3e kind, Simon, het geslacht kunnen voortzetten. Hij werd op 1-10-1780 te Edam gedoopt en was gehuwd met Aafje Groot, gedoopt op 15-1-1787 te Middelie, als dochter van Reindert Groot en Trijntje Plas. Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren. Simon Bant overlijdt te Edam op 27-11-1855; na zijn dood wordt op 11-2-1856 een boedelbeschrijving opgemaakt. Uit het afschrift van deze boedelbeschrijving blijkt, dat tot de boedel behoren een aantal stukken grasland in de polder de Zeevang en 1 boerderij in de Grote Kerkstraat. (Deze boerderij is onlangs afgebroken).

Aafje Groot overlijdt op 1-10-1861, eveneens te Edam. Op 14-2-1862 wordt dan tot een boedelscheiding tussen de erfgenamen overgegaan.
Uit de boedelscheiding blijkt, dat de gehele inboedel is verkocht plus een gedeelte der onroerende goederen. Het land is niet verkocht, alle percelen liggen in de polder de Zeevang, kadastraal in sectie B als: "Twee aaneengedamde stukken genaamd "het Smal" aan de Zeevangsdijk, nommers 120, groot een bunder vijfentwintig roeden zestig ellen en 121, groot vijfenzeventig roeden tien ellen. Drie aaneengedamde stukken mede genaamd "het Smal", uitkomende aan het Ye, nommers 122, groot zevenennegentig roeden, zestig ellen, 123 groot een bunder vijf roeden en 124 groot tweeënzeventig roeden dertig ellen. En twee aaneengedamde stukken genaamd "het Breed" met Rietschoot, daarvoor mede aan het Ye uitkomende nommers 126, groot twee roeden dertig ellen, 127 groot een bunder zes roeden negentig ellen en 128 groot twee bunders veertig roeden twintig ellen.
 De percelen hebben samen een grootte van 8 bunders en 25 roeden.
Het land wordt op een waarde van ƒ 11.420,-- geschat.

Uit deze boedelscheiding blijkt verder:
1. de stukken land 120 en 121 heeft Simon Bant gekocht op 10-12-1825.
2. de overige stukken heeft hij geërfd van zijn vader Pieter, deze heeft de nummers 122, 123 en 124 gekocht op 4-1-1782 en de nummers 126, 127 en 128 op 18-12-1788.
Hieruit volgt dus, dat door de aankopen van 1782, 1788 en 1825 een aaneengesloten landbezit ontstond, dat ongeveer anderhalve eeuw in handen gebleven is van de rechtstreekse afstammelingen van Pieter Bant.

Bij de boedelscheiding wordt overeengekomen, dat de oudste zoon Willem geboren 13-6-1817 te Edam, het land krijgt. Hij wordt dan echter overbedeeld en zal de anderen een uitkering in geld moeten geven. De laatste zin van deze acte is voor ons belangrijk: "blijvende de boedelpapieren in de bewaring van de comparant Willem Bant".
Willem Bant overlijdt op 30-7-1879 te Edam. Zijn echtgenote, Cornelisje de Zeeuw, geboren 25-1-1820 te Venhuizen, op 15-8-1894, eveneens te Edam. Op 17-12-1894 wordt overgegaan tot een boedelscheiding tussen hun kinderen Simon Bant, geboren te Edam 15-9-1845 en Neeltje Bant, geboren te Edam op 30-8-1849.

Bij deze boedelscheiding wordt het land geschat op een waarde van f 14.500. In ruim 30 jaar dus een stijging van meer dan ƒ 3.000 in waarde. Simon neemt het land over en zal zijn zuster een uitkering moeten geven wegens overbedeling.
Simon Bant huwde op 18-6-1871 met Grietje Buurs te Katwoude, zij werd geboren te Kwadijk op 13-10-1848. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, waarvan er 4 jong overleden.

Op 8-2-1898 overlijdt Grietje Buurs te Edam, 26-8-1898 wordt overgegaan tot inventarisatie en boedelscheiding tussen de weduwnaar Simon Bant en zijn kinderen: Jan, Cornelisje, Klaas, Willem en Simon.
Het waardevolle van de boedel is o.a.:

eene partij hooi
16 koeien
3 hokkelingen
4 kalveren
23 lammeren
f
f
f
f
f
600,--
1760,--
225,--
100,--
230,--

Verder het land, dat nu geschat wordt op een waarde van ƒ 10.000. Het is dus in 5 jaar ƒ 4.500 in waarde gedaald. Simon Bant bezit verder een huis aan het Groenland in Edam, ter waarde van ƒ 1.200 ***. (Dit huis is een aantal jaren geleden afgebroken, nadat het gedeeltelijk reeds was ingestort). Bovendien is er nog een schuld van ƒ 10.000 wegens geleend geld.

Als tenslotte Simon Bant in een ziekenhuis te Amsterdam overlijdt op 20-8-1914, wordt er opnieuw een acte van boedelscheiding opgemaakt en wel op 10-4-1915, waarbij nog 4 kinderen zijn betrokken (Willem is dan reeds overleden). Jan, Cornelisje en Klaas nemen tezamen de roerende en onroerende goederen over, terwijl hun broer Simon een bedrag in geld ontvangt. Jan en Cornelisje blijven thuis (ongehuwd) op de boerderij wonen. Op 12-12-1925 overlijdt Klaas Bant te Kwadijk, waar hij bakker is. Zijn broer en zuster worden dan samen eigenaar van het land en de boerderij. Pas na de tweede wereldoorlog stoppen zij met het boerenbedrijf en moeten bij gebrek aan een opvolger het bedrijf verkopen.
Na ruim 150 jaar gaat het land van de familie Bant over in vreemde handen, terwijl er door de ruil- en herverkaveling in de polder de Zeevang van de oorspronkelijke ligging van de landerijen niet veel meer te zien is.

*** Uit een aantal acten van koop en verkop blijkt nog het volgende: De familie heeft niet altijd op dezelfde boerderij gewoond in Edam. Achtereenvolgens woonde men in de Grote Kerkstraat, de Molensteeg en op het Groenland.

Drs. K. Bant, Havenweg 1, Schellinkhout.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap