Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 3 » pagina 184-185

Wat verstaan wij onder "West-Friesland"?

Deze vraag wordt meermalen gesteld. Wij vormen een werkgroep van het Hist. Genootschap Oud West-Friesland; wij geven uit Westfriese Families en Westfriese Geslachten.

Laten wij echter ronduit zeggen: wij kennen geen grensproblemen. Anderzijds werken wij beslist regionionaal. Daarom hebben wij een denkbeeldige grens ruim gesteld: geheel Noord-Holland benoorden de lijn Edam-Purmerend-Uithoom. Toch lijkt het de moeite waard om mede te delen wat deskundigen - we denken hierbij aan Wieder, Beekman, De Goede, De Roever en nog anderen - over "West-Friesland" hebben gezegd.

J.G. de Roever, de bekende waterstaat-historicus, geeft vier opvattingen aan die we hier herhalen: 1. Volgens de Duitse opvattingen is het de provincie Friesland; volgens wetenschappelijk verantwoorde gronden het gehele gebied van Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal; de 2e opvatting: in de waterstaatkundige en landbouwkundige literatuur slechts het gebied binnen de bekende Westfriese Omringdijk; als 3e de meest bekende opvatting en tenslotte als vierde de opvatting op historische gronden het terrein van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en een deel van Vlaanderen, in de middeleeuwse wetten genoemd "inter Fli et Sincfalam".

In navolging van het Hist. Genootschap houden wij ons dus niet aan de zeer bekende schoolse opvatting binnen de omringdijk.
Tegelijk willen wij gaarne iets zeggen over andere termen, waarover meermalen twijfel bestaat.

Het echte, oorspronkelijke Noord-Holland is het land benoorden het IJ, nu het Noordzeekanaal. Tot Holland verdeeld in Noord- en Zuid-Holland omstreeks 1840 was hierover geen twijfel, maar begrijpelijk is de twijfel na die bestuurlijke indeling ontstaan. Binnen dit oude Noord-Holland kende men West-Friesland - dat was het land binnen de omringdijk - en het Noorderkwartier.

Bestuurlijk sprak men toen van de Staten van Holland en West-Friesland; het Statenhuis is het tegenwoordige Westfries Museum te Hoorn; het was de vergaderplaats van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier.

De klad is erin gekomen toen De Vries in 1865 met publikaties van "De Kaart van 1288" voor beide delen de naam Holland's Noorderkwartier gebruikte. Later werd deze slordigheid overgenomen door Beekman en in 1920 werd opgericht het Hoogheemraadschap "Noordhollands Noorderkwartier", waarvan het oude West-Friesland een belangrijk deel uitmaakte!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap