Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 7, 1966) » No. 1 » pagina 186-187

Wat ons bezig houdt

Een aardige briefwisseling kwam voort uit het contact met de familie Hovenier. Het blijkt, dat van die familie een zeer uitgebreid overzicht bestaat, maar dit betreft vooral de groep die afkomstig is uit het veengebied bij de grenzen van Overijssel en Drente en waarvan een tak verhuisd is naar Enkhuizen. Deze tak is vrij uitgebreid en bloeit nog steeds. Het blijkt echter, dat naast deze groep er nog minstens twee groepen bestaan - of bestonden - waarvan er één uit de omgeving van de Niedorpen en Winkel afkomstig is die in de beginperiode van de naamsvorming afwisselend Hovenier en Stekelenbos genoemd werd. Nakomelingen van deze groep hebben o.m. te Hoorn gewoond. Tenslotte is er ook nog de Venhuizergroep, waartoe b.v. de in de wijde omgeving bekende Hauwerter veearts behoort. Merkwaardig is het, dat op de drie 18e eeuwse uitgaven van de kaart van Drechterland het familiewapen van de familie Hovenier voorkomt. Zoals steeds op dergelijke polderkaarten een sprekend wapen: een man met een sikkel, die bezig is een heg te snoeien. Op deze kaarten komt in 1725 en 1743 voor dit wapen met de naam van de heemraad Jan Dirks Hovenier; op de uitgave van 1775 de naam van heemraad Pieter Gootjes Hovenier. Aan welke groep behoort nu dit familiewapen? Noch van Jan Dirks Hovenier, noch van Pieter Gootjes Hovenier, hebben wij gegevens kunnen vinden, laat staan het verband met één van de drie genoemde groepen kunnen vaststellen. Het meest waarschijnlijke is dat het wapen - en dus beide heemraden - tot de Venhuizer tak behoren, maar zekerheid hebben wij hierover allerminst.
Mocht één van onze lezers ons hierbij kunnen helpen, dan met veel genoegen; het resultaat zullen wij gaarne in Westfriese Families opnemen.

Een vrij uitvoerig ondenoek werd ingesteld naar de figuur van Jan Mazereeuw, een Opperdoezer boer-bouwerman, die in het begin van de vorige eeuw veel van zich heeft doen spreken door de zeer bijzondere religieuze secte die hij had gesticht eri daardoor de naam van "de Masereeuwers" kreeg. De gehele 19e eeuw heeft zich deze groep in stand weten te houden en tal van families hebben Masereeuwers tot hun voorouders. Wij noemen hierbij speciaal de in onze kringen zo bekende schrijfster in het Westfries, mevrouw ter Horst-Hoekstra te Zeist. Intussen is gebleken dat er over Jan Masereeuw en zijn voorouders een vrij uitgebreide literatuur bestaat, die velen onbekend is gebleven.

Onze penningmeester heeft iets bijzonders mede te delen: de twee boekjes, Wonder en Kollis, zijn door de drukkerij afgeleverd en zijn vanaf heden verkrijgbaar. De prijs bij vooruitbetaling, liefst per giro-overschrijving, is voor het boekje Wonder ƒ 4,50 en voor Kollis ƒ  3,50. Behalve de hoger geworden drukkosten zijn deze boekjes ook belangrijk groter geworden dan de reeds vroeger verschenen vier nummers (die ook alle nog, al worden ze schaars, verkrijgbaar zijn; zie voor de prijs Westfriese Families, 5e jg. nr. 2). De penningmeester verzoekt om bij bestelling duidelijk te vermelden welk boekje of wat men wenst.

Nr. 5, Westfriese Geslachten, Wonder, samengesteld door de heer Geus te Rotterdam, is zeer uitgebreid en bevat, naast een fraaie tekening van Hark Langeboer Wonder (1776-1857) te Oude Niedorp, vrijwel alle Wonder's uit onze wijde omgeving. In de bijlagen wordt o.m. een uittreksel gegeven van het testament van Abram van der Meer, dat aanleiding heeft gegeven tot een fonds, waaruit de leden van. de familie Wonder in bepaalde gevallen uitkeringen kunnen verkrijgen.

In Westfriese Geslachten nr. 6 verschijnt het boekje Kollis. Wonderlijk is het om te lezen hoe deze familie heeft gezworven in onze omgeving, de vele beroepen en de vele aangetrouwden. Evenals bij het boekje Wonder is hier een alfabetische lijst opgenomen van de namen der aangetrouwden; men staat versteld van de vele bekende namen die in deze lijsten voorkomen.

Wij hopen en verwachten dat deze boekjes in ruime mate gekocht zullen worden, niet aIleen door familieleden maar door aIlen die belang stellen in de families uit de wijde omgeving. Met vrij grote zekerheid kunnen wij voorspellen dat, binnen afzienbare tijd, deze uitgaven zeldzaam zullen worden. De kleine oplage en daarnaast de grote waarde die men aan dergelijke afgeronde beschrijvingen stelt, veroorzaken dit. Zo wordt b.v. het boekje Zijp, dat in 1955 verscheen, ondanks de fouten die het bevat, nog steeds gevraagd door zeer uiteenlopende personen. Herdruk is vrijwel onmogelijk: een vrij groot aantal van de direct belanghebbenden bezit het en de kosten van drukken zijn zo belangrijk gestegen, dat geen enkele uitgever het zich zal kunnen permitteren een heruitgave te wagen. Wacht U daarom vooral niet te lang met bestellen van de nog verkrijgbare nummers van Westfriese Geslachten!

Tenslotte nog een geheel ander onderwerp: de oude regionale kaarten. Op de laatste Streekmiddag van het Hist. Genootschap te De Rijp is met een enkel woord gesproken over de wenselijkheid opnieuw uit te geven een uitstekende kaart van ons gewest, het oude "Noordholland", d.i. het land benoorden het IJi. Dit is de kaart uit de beroemde Wereldatlas van Blaeu, omstreeks 1640 verschenen. Het Hist. Genootschp zal moeite doen om te trachten tot een heruitgave te komen die voor ieder verkrijgbaar zal worden gesteld.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap