Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 7, 1966) » No. 2 » pagina 193-194

Wat ons bezig houdt

Van de vele gedrukte werken, die de laatste tijd zijn uitgegeven, willen wij er nu slechts enkele noemen. Het belangrijkste is het fraaie boek over de Beemster, dat ter gelegenheid van de droogmaking vóór 350 jaar nu is verschenen. Het geeft een zeer uitgebreide beschrijving en heet dan ook "Portret van de Beemster"; geschiedenis, wat als herdenkingsboek verwacht kon worden, is het echter niet. De hoofdzaak is planologie. Verder een beetje allerlei en ook geschiedenis door een woordkunstenaar en een folklorist, alles met foto's en afbeeldingen uitstekend toegelicht. Wij hopen dat er nog eens een geschiedkundige beschouwing van de Beemster zal verschijnen in de trant zoals Belonje ze van de Zijpe, Schermer en Heerhugowaard samenstelde. Zouden we daar op moeten wachten tot de 400-jarige herdenking?

Zeer actief zijn de Alkmaarder historici. Vooreerst verscheen het eerste jaarboekje met een tiental zeer gevarieerde, maar alle belangrijke, bijdragen over Alkmaar en zijn geschiedenis. Als men er in slaagt elk jaar een dergelijk jaarboekje uit te geven, is dit een zeer belangrijke serie; omdat er meerdere schrijvers in dit boekje aan het woord komen, kan het op de duur meer geven dan de door één persoon gemaakte werken, zoals ze de laatste jaren verschenen van Purmerend, Beverwijk, Schagen en van Den Helder zelfs meer dan één. Toch hebben deze laatstgenoemde werken in ander opzicht weer meer betekenis.

Van de gemeente-archivaris kregen wij het keurige overzicht van de inhoud van het Gemeente-archief en de Stadsbibliotheek, samengesteld door de adjunct-archivaris Mr. Rombach. Nu het fraaie, nieuwe archiefgebouw in gebruik is genomen, komt dit boekje zeer van pas.

Er zijn nog meer werken in druk verschenen . alle zijn ze voor ons familieonderzoek van betekenis; de ruimte voor dit praatje is echter beperkt en daarom moeten wij er enkele tot de volgende keer bewaren. Nog een heel kleine, maar zeer fraaie uitgave willen wij noemen: van de drukkerij Meijer te Wormerveer (de drukker van de helaas verdwenen Speelwagen) ontvingen wij "Het herinnerde landschap" van Koos Schuur. Hoewel niet direct van waarde voor ons doel, geeft het lezen van dit kleine juweeltje ons een gevoel van trots over ons gewest.

Tenslotte nog een enkel woord over een persoonlijkheid die op 15 april jl. is overleden: Prof. Dr. Ir. Jan Klopper. Hij was een trouw bezoeker van de Westfriezendagen, maar ook een belangstellende in onze werkgroep voor Westfriese Families - vooral in de begin jaren heeft hij ons op allerlei wijzen gesteund. De geschiedenis van zijn familie is ons in grote trekken bekend. Hij was een Enkhuizer van geboorte, waar de familie al bijna 2 eeuwen woont. In de 18e eeuw komen ze uit Berkhout, eerder nog uit Schardam en verder naar de richting van Beemster en de Zaan. Vrijwel altijd heeft de familie Klopper aan de Zuiderzeekant van Noordholland gewoond en gewerkt.

Tot onze grote verwondering lazen we in het Vakblad voor de Bloemisterij van 3 juni j.l. een merkwaardige, maar zeer belangrijke, uitvinding van Prof. Klopper in zijn jonge jaren, nl. van het veiling-mijntoestel. Zijn vader, voorzitter van een veilingvereniging, vroeg de student Klopper, die in Delft in de moderne techniek werd ingewijd, of hij niet iets kon samenstellen dat een eind zou maken aan het "veilen uit de hand" - wat steeds aanleiding gaf tot moeilijkheden.
En zo kwam de veiling te Enkhuizen aan het prototype van het electrische mijntoestel, dat later, verbeterd, op alle veilingen in gebruik werd genomen. Het geeft voldoening te weten dat "onze" professor Klopper de uitvinder is geweest van dit zegenrijke apparaat!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap