Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 7, 1966) » No. 3 » pagina 206-207

Wat ons bezig houdt

Van de verschenen boekwerken noemen wij allereerst een merkwaardig boekje, uitgegeven door de Nederlandse Wolfederatie en het Centraal Bureau voor de Schapenfokkerij. De ondertitel is "Memoires van de heer E.Dzn. Govers", de man, die zijn hele leven met de schapenfokkerij te maken heeft gehad en er zo vergroeid mee is, dat hij alleen de man was die uit eigen ervaring een boekje, boordevol herinneringen, over 50 jaar wol kon samenstellen. De uitvoering is sober, de illustraties zijn slecht, maar de inhoud is kostelijk: naast de schapen en wol worden vele personen genoemd, die een rol speelden in de reorganisatie van de fokkerij en de wolhandel. Er is voor hen, die in Holland's noorden te maken hebben met gegevens over veehouders en speciaal schapenfokkers, veel in te vinden.

Een geheel ander onderwerp wordt behandeld in het zeer fraai uitgevoerde boekje "Een nieuwe taak", uitgegeven door het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland. Het is een kleine aanvulling op het standaardwerk over dat Hoogheemraadschap, dat ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan (in 1944) in het vredesjaar 1945 verscheen. Deze aanvulling betreft de kwaliteit van het water; als zodanig is dit werkje van geen direkt belang voor familie-onderzoek, maar om de fraaie uitgave en vooral om de aandacht nog eens te vestigen op het onmisbare hoofdwerk noemen wij het op.

Te Enkhuizen verscheen een bijzonder fris boekje, getiteld "Enkhuizen waterstad", door P.M. Rooker. Er zijn over deze stad meerdere uitgebreide werken verschenen, maar zelden zagen wij een betere uitvoering in een dergelijk klein formaat. Hoewel vooral bestemd voor het vreemdelingenverkeer geeft het vele inlichtingen op historisch gebied en daarom kan het ook voor onze lezers van belang zijn.

Tenslotte nog een pas verschenen boekje over "Een Zijper Zeevaarder in de nadagen der Republiek", door K. Dekker. Het behandelt de geschiedenis van Willem 't Hart (niet te verwarren met de familie De Hart); deze, uit een boerenfamilie voortgekomen, werd zeeman, zoals zovelen in Holland's noorden. Hij begon als walvisvaarder, leerde daar het zeemansvak en stapte snel over naar de koopvaardij op West-Indië. Hij voer als commandeur voor een Zaanse reder en meestal was het geluk met hem in de moeilijke jaren van de strijd tussen Engeland en Frankrijk, waarbij ons land niet meetelde en onze mensen het gelag moesten betalen. De samensteller is erin geslaagd een beeld te geven van de Zijpe in het laatste deel van de 18e eeuw; hij heeft zich daarbij niet uitsluitend beperkt tot Willem 't Hart. Voor hen, die in de Zijpe hun voorouders vinden, een zeer belangrijk werk!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap