Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 7, 1966) » No. 3 » pagina 214-216

De vier huwelijken van Teunis Groot

In vrijwel alle steden en dorpen, die aan de vroegere Zuiderzee grensden, hebben in de 16e, 17e en 18e eeuw vele Doopsgezinden gewoond. Ook in Medemblik, Opperdoes, Twisk en nog dieper het land in telde men vele tot deze gezindte behorende bewoners. Door eenvoud en ijver was hun welstand vrij groot; reeds vroeg konden zij hun "vermaning" oprichten en in stand houden. Tussen 1750 en 1850 zijn velen van hen overgegaan naar de Hervormde groeperingen. Zo ook te Twisk, waar trouwens nog steeds een Doopsgezinde kerk gevestigd is en ook, evenals in Medemblik,.een kerkgebouw staat.

Bij het familie-onderzoek blijkt altijd, dat er van hen minder te vinden is dan van de andere groeperingen. Zo ook van de familie Groot te Twisk; wij weten, dat het een vooraanstaande boerenfamilie is geweest en merken telkens weer dat er nog talrijke nazaten van bestaan.
Voor de familie Groot uit Twisk heeft onze penningmeester, de heer Nes, die deze familie onder zijn voorouders heeft gevonden, in de Notariële archieven door langdurig onderzoek (ze zijn ol niet geklapperd en bovendien zeer omvangrijk) de vier huwelijken van Teunis Frederiksz. Groot kunnen vaststellen. Aan zijn verzamelde gegevens ontlenen wij het volgende

TEUNIS FREDERIKSZ. GROOT, geb. Twisk, z.v. Freek Groot x Trijn Cornelis, ov. Twisk 18-12-1786, trouwt als j.m. voor Schepenen op 27-2-1752 met Saartje Bijkerk, geb.Opperdoes 6-5-1714, d.v. Cornelis Jansz. Bijkerk x Trijntje Jans, begr. Twisk 1-5-1764; ov. 26-4-1764.

Gegevens uit Not. archieven:
Staat van Boedel 23-2-1752 Twisk, Not. Jan. Zijp.
Huwelijksvoorwaarden 17-3-1752 Twisk, Not. Jan Zijp.
(Saartje Bijkerk trouwt 1e x Benningbroek op 1-11-1744 met Cornelis Dirksz. Moeijes, waaruit 3 kinderen: Dirk, ged. Benningbroek 7-3-1746; deze erft van Saartje Bijkerk ƒ 1503,--, zie hieronder; Cornelis Bijkerk, Twisk ged. 26-7-1747, daar ov. 15-8-1747, ƒ 6,--; Trijntje, ged. Twisk 9-11-1749, ov. Twisk 21-12-1749, ƒ 6,--; beroep Saartje Bijkerk was vroedvrouw, (zie haar aantekeningen - geboren kinderen op ARA Haarlem).
Kinderen van Teunis Groot en Saartje Bijkerk zijn:
Trijntje Groot, ov. Twisk 13-4-1752, ƒ 6,--.
Frederik Groot, geb. Twisk 17-3-1754, getr. Midwoud 1-11-1795 met Aaltje Meurs, weduwe van Pieter Beemster, waarvan geen kinderen.
Cornelis Groot.

De afdeling van Saartje Bijkerk zie acte 9-9-1784 Not. Willem Zeilemaker te Twisk. Afwikkeling van de boedel zie testament Frederik Groot acte 23-6-1789 Not. D. Opperdoes Schenk te Twisk; erfgenamen broer Cornelis Groot en halve zuster Elsje Groot; testament Cornelis Groot hetzelfde, zie acte 44 van 22-10-1796, Not. Gerdenier te Medemblik; speciale procuratie Freek Groot, Midwoud en Dirk Moeijes, Twisk.

TEUNIS GROOT, zie boven, weduwnaar van Saartje Bijkerk, hertrouwt Abbekerk 21-12-1766 (ƒ 12,--) met Maartje Ruijter, ov. Twisk 11-3-1776, d.v. Jan Ruijter x Aafje Jacobs Appelboom.
Gegevens uit Not. archieven:
Huwelijksvoorwaarden Twisk 10-7-1771 Not. Jan Zijp te Twisk.
Kinderen van Teunis Groot en Maart je Ruijter zijn:
Jacob Groot, ov. Twisk 17-7-1770.
Dieuwertje Groot, ov. Twisk 23-8-1771.
Aafje Groot, ov. Twisk 6-3-1776.
Jacob Groot, ov. vóór 1792.
Trijntje Groot, ov. 12-9-1796 te Edam; getrouwd met Atze Wybes van der Hoek, leraar onder de Menno-gezinden te Edam. Sinds 2-10-1796 te Twisk, 1e x, huwelijksvoorwaarden acte 20-2-1793 Not. D. Opperdoes Schenk, Twisk; zie "Voorouders en nageslacht van Wybe Hommes van der Hoek, d. H. de Haan, Leeuwarden, 1952."
Jan Groot, getrouwd met Leentje Leen; Huwelijksvoorwaarden acte 17-2-1789 Not. D. Opperdoes Schenk te Twisk; zie voor overlijden Leentje Leen te Alkmaar op 15-5-1792 Not. Cornelis Oostveen te Alkmaar, nalatende een minderjarig kind. Bij acte 10-6-1792 Not. D. Opperdoes Schenk erft Jan Groot van zijn grootmoeder van moederszijde 1/2 x ƒ 5142,- is ƒ 2571,-, volgens laatste wilsbeschikking Aafje Jacobs Appelboom bij acte 8-3-1781 Not. G. Opperdoes Schenk te Twisk.
Zij heeft dan bij haar enige dochter Maartje Jans Ruijter drie kleinkinderen, nl. Jacob, Trijntje en Jan Groot.
Jan Groot hertrouwt als weduwnaar van Leentje Leen met Dieuwertje Compas; huwelijksvoorwaarden voor Not. D. Opperdoes Schenk te Twisk bij acte 25-8-1792.

TEUNIS GROOT, zie boven, weduwnaar van Saartje Bijkerk en daarna van Maartje Ruijter, hertrouwt te Abbekerk voor Schepenen op 13-1-1781 (ƒ 30,-) met Vrouwtje Douwes, meerderjarige dochter van Twisk; ov. Twisk 5-6-1781 (ƒ 3,--); huwelijksvoorwaarden acte 4-1-1781 Not. G. Opperdoes Schenk te Twisk.
Kind van TeunisGroot en Vrouwtje Douwes is Douwe Groot, ov. Twisk 26-12-1785 (ƒ 3,--).

TEUNIS GROOT, zie boven, weduwnaar van achtereenvolgens Saartje Bijkerk, Maartje Ruijter en Vrouwtje Douwes, hertrouwt te Twisk (Schepenen van stede Abbekerk kwamen ten zijnen huize het huwelijk sluiten) op 22-1-1786 (ƒ 30,-) met Pietertje de Wilt, meerderjarige jongedochter te Twisk, d.v. Pieter de Wilt x Eefje Crelis; huwelijksvoorwaarden bij acte 13-1-1786 Not. D. Opperdoes Schenk te Twisk.
Kind van Teunis Groot en Pietertje de Wilt:
Elsje geb. Twisk. .

Teunis Groot overlijdt te Twisk op 18-12-1786.
Bij de boedelscheiding voor Not. D. Opperdoes Schenk op 5-12-1787, blijkt het bezit van Teunis Groot te bestaan uit:
15 Morgen land, waarde ƒ 5850,-
1/64 portie in een schip genaamd "De twee gezusters", waarde ƒ 150,-
1 portie in de kaasnegotie te Medemblik, waarde ƒ 400,-
Obligaties enz., waarde ƒ 14740,-
Vermogen totaal ƒ 23147,-; ongetwijfeld voor die tijd een vrij groot vermogen.
De erfenis wordt als volgt verdeeld:
Frederik en Cornelis Groot, kinderen bij Saartje Bijkerk, krijgen ieder 1/10 gedeelte.
Jan, Trijntje en Jacob Groot, kinderen bij Maartje Ruijter, krijgen elk 1/5 gedeelte.
Elsje Groot, kind bij Pietertje de Wilt, krijgt 1/5 gedeelte.

Door de regelmatig voorkomende Huwelijksvoorwaarden krijgen deze kinderen in voorkomende gevallen ook van moederszijde het hun toekomende deel van moeder's vermogen, zoals b.v. vermeld bij de twee in leven zijnde kinderen van Maartje Ruijter als erfdeel van de moeder van Maartje Ruijter, Aafje Jacobs Appelboom.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap