Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1968 (jaargang 9) » No. 1 » pagina 1-2

Wat ons bezig houdt

Met het eerste nummer van de 9e jaargang van Westfriese Families heten wij de nieuwe abonnees hartelijk welkom. Wij hopen dat er onder hen zijn die op de een of andere wijze mee kunnen werken aan ons familieblad, hetzij door een uitgewerkte bijdrage, hetzij door stof, die door de redaktie zo mogelijk tot een bijdrage wordt verwerkt.

Van een der leden van het eerste uur, Mevrouw Zeilemaker-Brander te Hoogkarspel, moesten wij afscheid nemen: zij overleed op 85-jarige leeftijd op 24 februari 1968. Met een zeer scherp geheugen voor feiten en namen hielp zij ons meermalen; nog zeer kort geleden kon zij ons helpen aan de namen van de afgebeelde personen op een prachtige oude foto van een theemiddag te Hoogkarspel van eind vorige eeuw. Deze foto was afgedrukt in een der eerste jaargangen van de Bundels van het Historisch Genootschap; de waarde van dergelijke foto's wordt sterk verhoogd als de namen van de afgebeelden bekend zijn. Wij hebben dan ook de namen onder de foto geplaatst!

Het is ons een genoegen U hierbij ingesloten de inhoudsopgave van de vorige jaargang te kunnen doen toekomen. Vooral het register van de familienamen is voor het naslaan door belanghebbenden onmisbaar. Dank zij de toename van het aantal abonnees zijn wij in staat geweest in de loop der laatste jaren de omvang vrij sterk uit te breiden.
In dit verband doen wij een beroep op onze oude leden om thans spoedig het, betrekkelijk zeer geringe, abonnementsbedrag te voldoen. Onze penningmeester heeft namelijk meegedeeld dat tientallen oude leden nog niet aan de oproep in het vorige blad hebben voldaan. Wij kunnen ons niet indenken dat zij dit blaadje niet meer wensen te ontvangen; daarom zenden wij dit toe volgens de ledenlijst van 1967. Laten diegenen die nog niet aan de oproep voldeden thans echter spoedig betalen!

Van de boekjes uit de serie "Westfriese Geslachten" trekt het laatste, nr. 7, over de familie De Hart, sterk de aandacht. Opmerkelijk is de verwantschap van deze familie met een zeer groot aantal bekende geslachten uit de omgeving; deze lijst van aangehuwden is ongetwijfeld van veel belang voor de lezers. Intussen is een boekje van de bekende familie Helder in bewerking terwijl het boekje Singer bijna klaar is. Onze penningmeester heeft van de meeste verschenen boekjes nog enkele stuks in voorraad, zodat belanghebbenden deze op de bekende wijze kunnen bestellen.

In dit eerste nummer van 1968 verzoeken wij Uw aandacht voor het eerste deel van de studie van de heer Stam (uit Koedijk afkomstig, nu te Amsterdam) over het oude trouwboek van Koedijk. De ervaringen van de heer Stam zijn zeer belangwekkend en gelden in veel gevallen ongetwijfeld voor talrijke dorpen in de wijde omgeving. In een volgend nummer van ons blad zal het restant, zo mogelijk, worden opgenomen. Intussen is er reeds meer kopie van medewerkers binnengekomen; wij zijn daar zeer dankbaar voor omdat anders ons blad te eenzijdig zou worden.

 Op verzoek zijn wij bezig een overzicht samen te stellen van de familie Commandeur (tot omstreeks 1820 geschreven als Kommandeur). Dit blijkt echter moeilijkheden op te leveren: niet alleen te Wervershoof en Wognum waren zij reeds vóór de invoering van de Burg. Stand (omstreeks 1811) aanwezig, maar ook in vele aangrenzende plaatsen. De kern ligt ongetwijfeld echter in Wognum, iets minder in Wervershoof. Ook thans nog wonen zij in die plaatsen, hoewel sedert het begin van deze eeuw de verspreiding veel sterker is geworden. In een volgend nummer hopen wij een voorlopig overzicht te kunnen opnemen.

Zoals gewoonlijk vragen wij opnieuw Uw aandacht voor de verschenen gedrukte bronnen; thans gaat dit ongetwijfeld veel sneller dan wij tot voor enkele jaren gewend waren. Juist deze werken kunnen ons bij het onderzoek van zeer veel nut zijn. Verheugend is dat de heer Kollis, bekend door het boekje van die naam in de serie Westfriese Geslachten, de Gemeente Berkhout bewerkt heeft; dit werk zal, vooral door medewerking van deze Gemeente, worden uitgegeven. Met spanning wachten wij deze publikatie af!

Redaktie.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap