Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1968 (jaargang 9) » No. 1 » pagina 2-4

Belangrijke uitgaven

In Westfriese Families van november 1964, 5e jaarg. nr. 2, werden niet minder dan 16 beschrijvingen opgesomd die de geschiedenis van een of andere plaats van ons Gewest behandelden. Thans is er een aan toegevoegd, en wel van de oud-geschiedenis leraar, R. P. Goettsch, getiteld "Schoorl, een mooi en rustig dorp met een rijk verleden."
In alle opzichten een goed boek: prettig leesbaar, keurige illustraties en matige prijs. In tegenstelling van een in het laatste verschenen nummer van vorig jaar, " waarin grote bezwaren werden geuit tegen een boekje dat naar onze mening veel te "geleerd" was voor amateurs, is het hier genoemde over de Gemeente Schoorl geschreven in, zoals de schrijver het zelf in zijn voorwoord noemt, "in een voor ieder toegankelijke vorm". Wij zijn de geleerde schrijver hier zeer dankbaar voor. Ieder, die bij het verzamelen van familie-gegevens in deze plaats terecht komt, wordt aangeraden dit boekje te lezen. Het bevat veel persoonlijke gegevens, een uitgebreide lijst geraadpleegde werken, maar helaas geen naamregister. Aardig is het plaatje van vijf foto's van de eerste burgemeesters van Schoorl, er zijn er niet minder dan vier bij van de familie Peeck, een naam, die nog steeds te Schoorl voorkomt.

Van geheel andere aard is een heruitgave, gestencild, van de munten van Westfriesland van 1576 tot 1795; bijgebonden is een dergelijk werk over de munten van Overijsel. Het deel Westfriesland is samengesteld door P. C. de Vries te Rotterdam, zeer deskundig op dit bijzondere gebied. Behalve de inhoudsopgave, de namen van de muntmeesters (die met de Munt om de drie, later zeven jaar rouleerden tussen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik) en een lijst geraadpleegde werken worden alle uitgekomen munten stuk voor stuk genoemd met bijzonderheden, variaties en dergelijke. Niet minder dan 63 bladzijden tekst zijn gewijd aan de Westfriese munten, terwijl bovendien nog 5 bladzijden afbeeldingen de belangrijkste stukken weergeven. Voor hen, die bij het familie -onderzoek te maken krijgen met de streekmunten, een zeer belangrijk werk. In kleine oplage is het in 1963 verschenen en zeer kort geleden opnieuw in de handel gebracht.

Over het zuidelijkste deel van ons gewest zijn de laatste tijd twee zeer fraaie boeken verschenen. Vooreerst bij Meyer-Wormerveer een bijzonder mooi werk van Jan Aten over Wormerveer. Het bijzondere van dit werk is dat van de oudste delen de geschiedenis is vermeld van huis voor huis; ongetwijfeld zijn hierbij zeer waardevolle gegevens voor het familieonderzoek te voorschijn gekomen. Nog een bijzonderheid: het boek, dat laat 1967 verscheen, was binnen enkele weken volkomen,uitverkocht, ondanks de vrij hoge prijs.

Van niet minder belang is een bij Gijsbers en Van Loon te Arnhem verschenen herdruk van het reeds lang uitverkochte werk van de oud-burgemeester van Beverwijk, Mr. Scholtens, getiteld "Uit het verleden van Midden-Kennemerland". Het behandelt 'n bekend en vrij groot gebied met een zeer oude historie en is bijzonder goed voorzien van kaarten en platen. Wie met Kennemerland te maken heeft, verzuime niet dit uitstekende boek ter hand te nemen!

Tenslotte moeten wij nog even de aandacht vestigen op het pas uitgekomen boekje van Volkert J. Nobel - een geboren Westfries uit Berkhout - getiteld: "Verdwenen water, gewonnen melk". Met de uiterst vlotte pen van een journalist geschreven, omvat het de levensgeschiedenis van drie geslachten Groneman te Wieringerwaard en daarnaast de geschiedenis van de "Frans" stam, een roemruchte stierenfamilie van het bekende zwartbonte rundvee.
De erkende en zeer vakkundige fokkers van deze Frans stam zijn de Groneman's, waaronder de middelste, F.A.F. Groneman, kortweg in de wandeling : als F.A.F. aangeduid, de voornaamste "ontwikkelaar" van de Frans-stam geweest, en bovendien een mens met bijzondere kwaliteiten.
De veeteelt en daarbij de zuivelbewerking heeft in ons Gewest steeds een overheersende plaats ingenomen, de gedrukte bronnen hierover munten boven alle andere uit. Ook dit fraaie boekje is weer een aanwinst van betekenis. Ook voor het familie-onderzoek is het, als toelichting, ongetwijfeld van belang. Op een onjuiste datering willen wij belanghebbenden wijzen: op blz. 8, onder de fraaie foto van de familie, staat als overlijdensdatum van Neeltje Schenk, 21-4-1913 vermeld, dit betreft haar man, de stamvader, J.L.T. Groneman. Tenslotte kunnen wij niet nalaten bezwaar te hebben tegen de regelmatig gebruikte aanduiding voor onze mooie, maar thans volkomen verouderde boerenplaats, als "stolphoeve". Immers stolp is een onderkruipsel van de boerenplaats en hoeve is een uitdrukking die hier niet inheems is. Jammer, dat de Westfriezen niet voldoende zelfbewust zijn en deze ergerlijke uitdrukking meer en meer gebruiken; dubbel jammer, dat journalisten, en die kunnen onze taal maken en breken, als om strijd deze valse benaming gebruiken.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap