Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1968 (jaargang 9) » No. 2 » pagina 13-15

Wat ons bezig houdt

Dit tweede nummer van de 9e jaargang is wat later verschenen dan vorig jaar; wij waren van oordeel dat de zomermaanden minder geschikt waren voor het lezen van ons familieblad. Zoals bekend zal nog, uiterlijk december van dit jaar, nr. 3 verschijnen.

Van de zeer uitgebreide en degelijke bijdrage over een tijdperk uit het trouwboek van Koedijk volgt in dit nummer het laatste gedeelte; wij zijn de samensteller zeer dankbaar voor de vele zorg en tijd die hij heeft besteed aan de uitwerking van de 159 huwelijken. Ook een bespreking van de voornamen en de oorsprong daarvan zal ongetwijfeld bij vele lezers voldoening hebben gegeven.
Opnieuw is in dit nummer de heer Geus uit Rotterdam weer aan het woord, de samensteller van het fraaie boekje over de familie Wonder. Zijn bijdragen zijn er een duidelijk voorbeeld van hoezeer de plaatselijke geschiedenis is verweven met de genealogie.

Uit een eerste bewerking van de stamboom Van der Meer blijkt duidelijk hoeveel gebreken er aan kleven. Het is inderdaad zeer tijdrovend om van elk der genoemden de gegevens over geboorte (of doop), huwelijk en overlijden op te zoeken laat staan dat deze noodzakelijke gegevens inderdaad te vinden zijn. En dan pas kan men, aan de hand van dit "geraamte", de familie-geschiedenis opbouwen. Vanzelfsprekend kan men meer of minder eisen stellen maar uit deze bijdrage blijkt toch duidelijk dat er meer van gemaakt kan worden - ondanks het feit dat het verzamelen van deze gegevens reeds veel moeite heeft gekost.
Nu is de naam Van der Meer een vrij algemene; ongetwijfeld zijn er meer families die dezelfde naam dragen. Wij lazen echter, eind 17e eeuw, van een bekende chirurgijn Van der Meer, die in dezelfde omgeving woonde. Mogelijk kunnen onze lezers hierop ingaan - is de chirurgijn verwant aan de bekende familie uit de Hout, de waterscheiding tussen Westwoud en Hoogkarspel enerzijds en Wijdenes met Hem (nu Gemeente Venhuizen) anderzijds.

Spoedig hopen wij wat te kunnen mededelen over een onderzoek naar de familie Butter. Thans is reeds duidelijk dat er in onze omgeving minstens drie afzonderiijke groepen Butter woonden en wonen: een te Koedijk en omgeving; van deze groep is wijlen Floris Butter, de direkteur van de uitgeverij Westfriesland te Hoorn, een vertegenwoordiger. Dan is er de thans zeer verspreide familie, afkomstig uit de Wieringerwaard-Kolhorn en later te Winkel. Hiervan is de in archeologische kringen bekende heer Jan Butter geboren te Hensbroek op 10-9-1882 en thans wonende te Deventer een der vele nakomelingen. Deze is bekend als de eerste ontdekker van de archeologische vondsten te Zandwerven. Hij is opgegroeid te Westwoud kon ons vele gegevens over de merkwaardige Heidense Kerk, in 1876 afgebroken, mededelen. En dan is er als derde groep die van de Butterkoopers, ook Botter (kopers) en later Butter genoemd; een groep, waarover in Westfriese Families al eerder is geschreven in verband met de geschiedenis van de befaamde Neeltje Pater uit Broek in Waterland. Zodoende is er veel werk aan de winkel maar alleen door onderling overleg is een redelijk inzicht in de familie -verhoudingen te verkrijgen. Dit eist een drukke briefwisseling en veel tijd.

In de serie Westfriese Geslachten is nog steeds niet het boekje over de familie Singer verschenen. Er ontbreken nog enkele gegevens aan die vrij zeker te verkrijgen zijn. Inmiddels is door Ir. Davidson vrijwel alles over de bekende familie Helder verzameld: ook hier blijken er meerdere geslachten Helder te bestaan die tot nu toe niet verwant aan elkaar zijn. Van verschillende kanten hebben wij intussen zeer veel gegevens verkregen over de familie PooI, een naam, waarover reeds eerder geschreven is. Allereerst was het de heer Hoogenbosch uit Den Helder die in Gens Nostra een belangrijk artikel schreef over de regenten-naamdragers te Grootebroek, daarna bleek ons dat Ds. Pool, thans predikant te Slooten (Fr.), in zijn studententijd ijverig en met bijzonder resultaat alles verzameld had van de Andijker en Grootebroeker naamdragers Pool en daarbij een bijzondere ontdekking had gedaan, nl. de verwantschap tussen beide families. Ds. Pool was zo vriendelijk alle aantekeningen tot onze beschikking te stellen. Ten slotte was het de heer K. van Twisk te Bergen (Nb) - Maassluis die zeer belangstellend was in deze familie en ook reeds vele gegevens erover had verzameld. De heer Van Twisk is, sedert het overlijden van de heer Van der Stok te Heiloo, bezig met het bijwerken van de zeer uitgebreide stamboom-erfgenamen van het fonds Van der Meer. In deze stamboom komen zeer veel personen uit onze omgeving voor en hoewel de uitkeringen vrijwel nihil zijn is het zeer belangwekkend om na te gaan wie er thans deelgerechtigd zijn in het fonds. Zodoende kwam de heer Van Twisk ook op de familie Pool; hij heeft daama geprobeerd alles van deze naam te verzamelen wat er te vinden was. Natuurlijk blijkt ook hier weer dat lang niet alle naamdragers tot de Andijk-Grootebroeker familie Pool behoren en zo hebben wij een brede kijk gekregen op de naamdragers. Door uit de grote hoeveelheid gegevens die van de Andijk-Grootebroeker groep uitte zoeken - eenvoudig is dat niet, vooral niet van de laatste 80 jaar - en dit samen te voegen met de eerder genoemde gegevens zijn wij tot een vrijwel volledig overzicht van de Andijk-Grootebroeker groep gekomen. Thans overwegen wij ook deze gegevens in de serie Westfriese Geslachten uit te geven. Aardig is dat twee van de Grootebroeker regenten een familiewapen blijken te bezitten - zoals steeds een "sprekend" wapen. Ook dit kan in een te verschijnen boekje worden afgedrukt.
Ten slotte is een familielid van de familie Breebaart bezig om deze gegevens voor druk gereed te maken.
De vraag is of wij in staat zullen zijn om alle voorgenomen uitgaven te financieren. Dat kan alleen als de afname - en de prijs ligt niet hoger dan de kostprijs van drukkosten - van de boekjes uit deze serie voldoende is. Ze - d. w. z. de reeds uitgegeven 7 stuks - zijn alle nog verkrijgbaar bij onze penningmeester!

In het decembemummer hopen wij te kunnen starten met een overzicht van veel voorkomende Katholieke families. Reeds eerder hebben wij gesproken over de familie Commandeur, maar deze blijkt zo uitgebreid te zijn dat we nog geen duidelijk inzicht in de familie-verhoudingen hebben. Intussen hebben wij dit wel met een veel kleinere familie, nl. Schaper; velen zullen de aartsverzamelaar Pieter Schaper van Westwoud. kennen, die tot de familie behoort.
Het is er een van de kleine maar zeer werkzame groep van oudheid-verzamelaars: bakker De Boer van Wadwai en Adriaan Donker van de Pade, Hoogwoud, kan men mede ertoe rekenen.
Na de familie Schaper zal mogelijk volgen Commandeur, maar ook zijn wij bezig met de familie Langedijk (Meester Langedijk van Spierdijk), Burgemeester Koomen van Opmeer en nog enkele andere plattelands-geslachten.

De steeds toenemende belangstelling voor het familie -onderzoek geeft voortdurend een nieuwe stroom van werkzaamheden zodat wij voorlopig niet uitgeput raken aan stof. Een plezierige omstandigheid, waarmee wij deze inleiding besluiten.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap