Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1968 (jaargang 9) » No. 2 » pagina 19-20

De Familie Bink (Schermerhorn - Broek op Langendijk)

Op 12 december 1717 trouwden te Schermerhorn, Muus Cornelisz. Bink en Neeltje Aarts. In het doopboek van de Geref. Kerk aldaar vinden we:

gedoopt 24-5-1719, Jan, vader is Muus Bink
gedoopt 7-9-1721, Pieter, vader is Muus Cornelis
gedoopt 10-11-1726, Guurtje, vader is Mies

De moeders naam is niet genoemd en het is dus maar een veronderstelling, als we aannemen dat dit alle drie kinderen van bovenstaand echtpaar zijn.
Jan Muusz Bink vinden we later te Schermerhorn, als gehuwd met Marijtje Dirks. Pieter, over wiens nageslacht ik het verder wil hebben, vinden we terug te Broek op Langendijk.  In 1755 worden aldaar voorgesteld om belijdenis te doen: Pieter Miessen en zijn huisvrouw Neeltje Dirks Hensbroek. In 1764 is het wat uitvoeriger, want dan vinden we als lidmaten: Pieter Bartholomaeusz. Bink en Neeltje Dirksdr. Hensbroek. Hoeveel kinderen er uit dit huwelijk zijn geboren is moeilijk na te gaan.

Van de doop- en trouwboeken van Broek op Langendijk is bijna niets meer aanwezig. Vermoedelijk is er veel verloren gegaan bij de inval van de Engelsen en Russen in 1799. In een Register betreffende de belasting op het trouwen en begraven van het naburige dorp Zuid-Scharwoude staat vermeld: "Dit is de oudste aantekening van trouwen en begraven. Sijnde de Andere Door De Engelse in Dato 3 okt. 1799 benevens 't Grootste ged. van Dorpspampiere in 't regthuijs Verscheurt Verbrant en Weggesleept en bijna geheel vernielt". Vermoedelijk is het in Broek op Langendijk niet veel  anders gegaan. Bovendien was dit dorp enige jaren daarvoor, door een grote brand geteisterd. Op 10 april 1793 werden 42 huizen en het Raadhuis door de vlammen verteerd. Gelukkig is er nog iets bewaard gebleven van de oude Schepen akten, thans bewaard in het Oud Rechterlijk Archief te Haarlem.

Uit een boedelinventaris blijkt, dat Pieter Miesz Bink, gewoond hebbende te Broek op Langendijk, aldaar op 22 jan. 1807 ten huize van zijn schoonzoon, Cornelis Opdam, is overleden. Zijn nalatenschap bestond uit een aantal percelen land, met een gezamelijke oppervlakte van 198 snees 14½ roede, dat is iets minder dan 5 ha. Verder het grasgewas van een end Geestmerambachtsdijk en aan Contante Penningen ƒ 40,-. Zijn roerende goederen bestonden uit: Een paar gouden knoopen, twee stel zilveren knoopen, Mans kleederen, Twee kussens en een peul, 2 dekens.
Meubilaire goederen en huis cieraden. Een glazekas, een Regtbank, een Gortlaad, een huisklokje, 2 bedbankjes, 2 koperen ketels, een schutje, een tafel. Coper en Tin: een schenkketel, een ijzeren pot, een partij stoelen, een partij porcelein, 3 half dozijn fijne borden, 2 porcelijnen Koeijen, 1 dozijn borden, een half dozijn porceleinen koppen, 14 half dozijn Porceleinen kopjes, 8 half dozijnen poreeleine Schotelen, een half dozijn koppen, een half dozijn kommen, 13 porceleine borden, 3 half dozijn borden, nog enig klein goed, Een tinnen bedfles, een spiegel, een blaser, potten en pannen bestaande in rommeling. Een weerglas, een Theeblad, een lamptaarn.

Aan het slot van de inventaris staan zijn kinderen vermeld als erfgenamen. Hun genealogische gegevens zijn gedeeltelijk aangevuld uit andere bronnen. Van het echtpaar Pieter Bink en Neeltje Hensbroek zijn hierdoor 4 kinderen bekend.

1. Neeltje Bink, was getrouwd met Dirk Verdonk. Hij kwam 7-10-1797 te Broek op Langendijk met attestatie van Assendelft. Op 9-4-1798 vertrokken zij als echtelieden naar Assendelft en woonden in 1807 te Nauerna.
2. Aagtje Bink. Eerst gehuwd geweest met Andries Kanzen. Uit dit huwelijk een zoon, Pieter Kanzen, die in 1808 meerderjarig was. Aagtje Bink was later gehuwd met Cornelis Opdam. Zij overl. 9-1-1808 en werd te Br. op L'dijk in de kerk begraven.
3. Dirk Bink, overl. te Zuid-Scharwoude, impost begraven betaald 3-4-1794. Hij was gehuwd met Fijtje Balder, geboren omstreeks 1764, dochter van Jacob Balder en Bregje Slot. In 1807 werden voogden aangesteld over hun kinderen; Neeltje ?? jaar, Bregje 19 jaar, Aagje 14 jaar en Jacob 6 jaar oud. Hun dochter Bregje trouwde omstreeks 1810 met Hendrik Otto en overl. 16-3-1847 te Br. op L'dijk.
Fijtje Balder is later als weduwe getrouwd met Jan Jansz. Winter. Zij maakten in okt. 1794 huwelijkse voorwaarden. Jan Winter bezat toen o.a. een horlogie, een zilveren tabaksdoos, een zilveren heftmes en een wollen hembt met zilveren knoopen. Het huwelijk is echter al vrij spoedig mis gelopen, want op 14 april 1797 vindt een gerechtelijke scheiding plaats tussen tafel en bed, bijwoning en goederen. Blijkens de Kerkeraadsnotulen wonen zij in 1798 weer als echtelieden samen, doch in 1800 leven zij weer gesepareerd. Op 26 dec. 1853 overl. Fijtje Balder te Br. op L'dijk als Wed. van Dirk Bint en later van Jan Winter, in de ouderdom van 89 jaar.
4. Grietje Bink, overl. te Br. op L'dijk 25-2 -1830 in de ouderdom van 70 jaar. Zij was gehuwd met Nanning Madderom, zoon van Pieter Madderom en Neeltje Ploeger. Hij overl. 11 -12-1830 te Br. op L'dijk eveneens 70 jaar.

R'dam, dec. 1967

J.P. Geus


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap