Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1968 (jaargang 9) » No. 3 » pagina 29-30

Wat ons bezig houdt

Bij de verschijning van het derde en laatste nummer van Westfriese Families, 9e jaargang 1968 moeten wij beginnen onze verontschuldigingen te maken. Door bijzonder drukke bedrijfswerkzaamheden was onze penningmeester niet in de gelegenheid tijdig de ledenlijst voor de verzending van nr. 2, dat eind september had moeten verschijnen, klaar te hebben. In verband met een aantal wijzigingen - nieuwe leden, overlijdensberichten en verhuizing - was het noodzakelijk daarop te wachten. Daarom zenden wij onze leden thans de nummers 2 en 3 tegelijk toe. Wij hopen nog in de loop van dit jaar als ook de drukkerij zeer vlot werkt.

Volgend jaar, als de 10e jaargang zal verschijnen, hopen wij de nummers, die elk 16 bladzijden groot zullen zijn, te kunnen verzenden begin maart, dan in september en tenslotte tijdig in december. Wij zullen maatregelen trachten te nemen om dit te bereiken maar kunnen nu eenmaal geen betaalde krachten aanstellen en daarom niet altijd garanderen dat ons werk tijdig de lezers bereikt.

De inhoud van nr. 3 is mogelijk wat langdradig omdat er betrekkelijk weinig echte genealogie in voorkomt en veel beschrijving. Dit komt allereerst omdat de twee belangrijke pas verschenen werken waard zijn dat de enigermate overzichtelijk beschreven worden. Verder is ons herhaaldelijk gevraagd naar het Rijksarchief.
Voor deze, voor ons zo belangrijke inrichting, lijkt het modewoord "public relations" onbekend te zijn. Maar onbekend maakt nog nooit onbemind! Wij menen, dat het Rijksarchief voor Noord-Holland te Haarlem de belangrijkste bron is voor het verkrijgen van gegevens op het gebied van het familie-onderzoek en hebben getracht dit in een bijdrage over dat archief tot uiting te brengen. Dat doet niets af van de betekenis van de plaatselijke archieven en van enkele grotere waarvan voor onze belangen de Gemeentelijke archieven te Alkmaar en ook te Hoorn van het meeste belang zijn; wij hopen slechts, dat deze zich niet door ons schrijven gekwetst voelen.

In dit nummer vindt U een deel van het toegezegde overzicht van de familie Schaper. Tragisch is dat de man, die hiervoor bijzondere belangstelling had en uit zijn verzameling bidprentjes veel gegevens kon verschaffen, de heer Pieter Schaper te Westwoud, op dinsdag 26 november jl. door een ongeval met zijn gemotoriseerd invalidewagentje om het leven is gekomen. Hij verschafte niet alleen veel gegevens maar leefde geheel mee met de ontwikkeling van de opvolgende gezinnen Schaper en aanverwanten; ook gaf hij al spoedig te kennen dat er in onze omgeving twee groepen naamdragers bestonden die mogelijk wel verwant aan elkaar waren maar deze verwantschap zou dan reeds in Friesland, waar het stamhuis Schaper gezocht moet worden, gevonden dienen te worden. Zover zijn wij niet gegaan, voor onderzoekers in Friesland of elders blijft er dus voldoende stof over.
Wat betreft de serie Westfriese Geslachten kunnen wij mededelen dat thans de uitgave van boekjes over de families Pool, Singer en Helder vrijwel zeker zijn. Wij hopen deze alle drie in de loop van 1969 te kunnen laten verschijnen. Onze penningmeester heeft medegedeeld dat in 1968 een redelijk aantal boekjes zijn verkocht; van de verkoop hangt het in de eerste plaats af of wij hiermee kunnen doorgaan. Omdat de voorbereiding van een dergelijk boekje meestal enkele jaren duurt nemen wij deze mededeling te baat om ons te helpen met gegevens en onderwerpen van families die zo bekend zijn in de wijde omgeving dat men kan verwachten dat er een 100-tal boekjes van zullen kunnen worden verkocht.

Voor medewerking aan Westfriese families zijn wij steeds te vinden. Nu er geleidelijk meerderen van onze leden archieven bezoeken moet het mogelijk zijn om een grotere variatie in de opgenomen bijdragen te bereiken. Dringend verzoeken wij daarom U allen hieraan mede te werken. Gelukkig zijn er in deze 9e jaargang enkele zeer belangrijke bijdragen van verschillende zijden opgenomen: laat dat in de volgende jaargang weer zo zijn!

Tenslotte, het wordt haast vervelend, maar in het laatste nummer van de jaargang vragen wij U allen de jaarbijdrage van (slechts) ƒ 4, - voor 1969 te willen gireren of storten op postgiro-rekening ****** van onze penningmeester, G. Nes Pz. te Midwoud; het is dus geen rekening van Westfriese families maar van G. Nes Pz. persoonlijk!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap