Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1978 (jaargang 19) » No. 3 » pagina 86

Schandaal in Scharwoude

29 Jan. 1750
"Verslag gedaen aen den kerkenraad den 25e Jan. wanneer de predikant met eisen heeft bekent gemaakt na de gedane huysbesoekinge gehoort te hebben uijt den mond van den chirurgijn Barent van der Horst, tot sijn innige smerte, hoe verscheiden personen en daer onder een regerend ouderling, Arien Gerritsz. Houtkoper, sig op Saturdag den eerden Jan. aen ergerlijken zonden openbaer hebben schuldig gemackt; endat in't huijs van desen barbier met enen Gerrit van Galen doir gelt om te kopen om met een neerhangende broek en ontblotinge sijner lighaamsdelen nieuwe jaer te gaan singen bij ene zekere vrijster, wonende bij Arien Verwer, agter Meester Barent; getuigende hij wijders sulx ook geschiet was en dat in de tegenwoordigheid van sijne huisvrouw Neeltje Wijbrands, die als getuygen met Gerrit van Galen was medegegaen. Als mede hoe het daer bij niet gebleven was, maer andere gruwelen, te schrikkelijk om te noemen, agtervolgt was. Welk voorstel van den predikant is gedaen ten aenhoren van den bovengemelde ouderling Arien Gerritse Houtkoper, die daer op voor den gansche kerkeraad heeft bekend bij dat geval tegenwoordig geweest te sijn en selvs een mede welgevallen in dat werk gehad te hebben. Zijnde nogtans weigeragtig om sijne rnedegesellen, die daer bij geweest sijn, te noemen ofschoon hem de kerkeraad aantoonde, dat hij amptspligtshalven dit verschuldigt was. Konnende nogtans op generlij wijse daer toe gebragt worden, waerop hem dan bij provisie het Avondmaal des Heeren werd ontsegt."

Dit verslag uit het lidmatenregister/kerkeraadsboek van de Gereformeerde Gemeente van Noord-Scharwoude spreekt voor zichzelf. Het moet voor ds. David Lulius, bevestigd op 21-11-1745, een gruwel zijn geweest om zo'n ouderling te hebben, die overigens pas aan het einde van dat jaar berouw over zijn activiteiten toont.

6 dec. 1750
"Zijnde Arien Gerritse Houtkoper, ouderling, op betuiging van berouw over sijne begane misdaat en belofte van heiliging des levens, wederom tot het Avondmaal toegelaten."

Men was in deze gemeente trouwens toch erg bang voor gezichtsverlies, gezien de aantekening van 12 jaar eerder:
"23-11-1738 Aangaande de Sondag-catechisrnus - catechizatie is vanwege het gebrek van catechizanten, opdat de pausgezinden over het vergeefsche klokgeluij niet zouden juijchen, besloten dezelve niet af te kondigen."

---x---


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap