Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1995 (jaargang 36) » No. 3 » pagina 73-74

Het geslacht Dekker uit Wijdenes (deel 1)

De naam Dekker komen we in Wijdenes voor het eerst tegen als dubbelnaam in 1649 bij het huwelijk van Frans Jansz. Dekker de Jonge met de weduwe Anne Claas. Het echtpaar doet daar op 2-4-1662 belijdenis, maar de man komt in 1639 al voor als lidmaat. Hij werd diaken in 1668 en 1672.
Een tijdgenoot van hem is bekend uit een koopakte van 12-3-1673, opgemaakt door notaris Jan Corn. Verdwaald ten huize van de koper. Het betreft hier de koop van een paard en wagen door Pieter Cornelis de Jonge uit Wijdenes van Ariis Claesz. van Schellinkhout (ONA 5581). Deze Pieter Comelis de Jonge huwde te Wijdenes op 31-12-1645 met Trijn Jans en zal omstreeks 1620 geboren zijn.
De vader van Pieter Cornelis was derhalve een Cornelis de Jonge. Zelf moet Pieter een zoon hebben gekregen, die naar de grootvader Cornelis werd gedoopt omstreeks 1650. Want ca. 1675 werd in Wijdenes wederom een Pieter Cornelis de Jong geboren, die onder de naam Pieter de Jong de Decker op 11-3-1736 tot diaken werd gekozen. Deze Pieter werd ook schepen van de Stede Wijdenes en Oosterleek en was in deze funktie op 22-12-1751 mede-ondertekenaar van een testament tussen de echtelieden Comelis Cornelisz. Oud en Lijsbeth Jans Bands onder de naam Pieter Cornelis de Jong (ORA 4806). Zijn huwelijk is niet gevonden, maar zijn zoon Coen Pieters de Jongh de Decker huwde te Wijdenes in 1733 met Jantje Pieters Oudt.
Sindsdien is de naam "de Jong" in samenhang met "Dekker" niet meer voorgekomen, op één uitzondering na. Coen Pieters de Jong de Decker had een zoon Cornelis Dekker, die zich ook wel Cornelis Oud noemde naar de familie van zijn moeder Jantje Pieters Oudt. Want voor de huwelijksimpost worden ingeschreven: "5-1-1771 Cornelis Coensz. Oud, jongm. zullende trouwen met Anne Cornelis, jdr., beide te Wijdenes. Hij impost ƒ 3,-, zij pro Deo".
Dit echtpaar kreeg drie zonen: Coen, Krelis en Pieter, die alle drie huwden onder de naam Dekker. Bij de belijdenis van Krelis (of Cornelis) en zijn vrouw Jantje Herkes Basjes wordt echter in het kerkregister vermeld: "25-2-1800 Op belijdenis Cornelis Dekker de Jong en Jantje Herkes Basjes, echtelieden".
Overigens schijnen zich bij het huwelijk van Cornelis Coensz. Oud (alias Dekker) en Antje Cornelis nog enige verwarring te hebben voorgedaan. Deze laatste werd bij hun huwelijk op 20-1-1771 in het kerkregister Anne de Boer genoemd. Maar vijf dagen later protesteerde de vader Cornelis Nieuweboer daartegen, zeggende dat Antje Cornelis zijn dochter was en daarom Antje Cornelis Nieuweboer moest heten. Echter, als in febr. 1870 het overlijden van hun latere zoon Pieter Dekker wordt ingeschreven, worden als diens ouders genoemd Cornelis Dekker en Antje de Boer (zie VI.6).

Opmerking van de website redactie:
De bijbehorende parenteel staat in Kwartaalblad 1995, No. 3, pagina 74-89.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap